Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Zwolnienie pracownika

Napisane 16.11.2020 przez admin

Tagi: zwolnienie praca pracownik pracodawca kodeks pracy

Polecane

Zwolnienie z pracy, sprawdź jakie prawa przysługują pracownikowi i do czego zobowiązują pracodawcę. Kodeks pracy definiuje prawa i obowiązki.

Zwolnienie jest to potoczna nazwa określająca jednostronną czynność prawną pracodawcy, mającą na celu rozwiązanie stosunku pracy. Zwolnienie z pracy może nastąpić w drodze wypowiedzenia umowy o pracę lub w trybie niezwłocznym. Swoistą formą zwolnienia z pracy jest nieprzedłużenie umowy o pracę zawartej na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy. Najbardziej popularnym sposobem rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca może również zwolnić z pracy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia zarówno z przyczyn zawinionych przez pracownika, jak i bez jego winy. Za przyczyny zawinione Kodeks pracy uznaje: ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, popełnienie przez pracownika przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie na danym stanowisku oraz utratę uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić w terminie jednego miesiąca od daty uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy w tym trybie. Bieg terminu do zwolnienia w następstwie popełnienia przez pracownika przestępstwa, które  uniemożliwia dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku, rozpoczyna się w dniu uzyskania przez pracodawcę wiadomości o faktach wskazujących w sposób oczywisty na popełnienie przez pracownika przestępstwa lub o uprawomocnieniu się wyroku skazującego pracownika. Pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę w trybie niezwłocznym bez winy pracownika w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika z powodu choroby, odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną, opieki nad dzieckiem oraz innych przyczyn, przekraczającej długość okresów ochronnych gwarantowanych przez Kodeks pracy. Prawo do zwolnienia pracownika ze względu na niezawinioną nieobecność wygasa po stawieniu się przez niego do pracy. Oświadczenie o zwolnieniu pracownika w trybie niezwłocznym powinno być złożone w formie pisemnej, zawierać wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia oraz pouczenie o przysługujących pracownikowi środkach  prawnych. Zwolnienie pracownika będącego członkiem związku zawodowego lub pracownika, na którego obronę związek wyraził zgodę, musi być poprzedzone zakładową organizacją związkową. Zwolnienia grupowe określa się zwolnienia dokonane wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (ekonomiczne, organizacyjne,  produkcyjne, ekologiczne),  w ciągu których zostaje zwolnione l0% zakładu pracy zatrudniającego poniżej 1000 pracowników. Odrębności trybu zwolnień grupowych dotyczą m. in. zasad szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem.

Pracownikom zwalnianym z przyczyn leżących po stronie pracodawcy przysługuje min. prawo do odprawy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Czy obywatelstwo i paszport można kupić?

W darkniecie można kupić paszport, dowód osobisty czy prawo jazdy, popularne są też hologramy ELS. Takie dokumenty kosztują nawet kilkanaście tysięcy dolarów, a sam skan dokumentów kilkanaście dolarów.Paszport jest to urzędowy dokument stwierdzający tożsamość jego posiadacza i umożliwiający mu pobyt w różnych krajach i przemieszczanie si

Czytaj więcej...