Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Zakup nieruchomości od gminy

Napisane 14.11.2020 przez admin

Tagi: zakup nieruchomości gmina urząd miasta grunt nieruchomości dzierżawa

Jak kupić nieruchomości sprzedawane przez gminę? Sprawdź gdzie szukać takich ogłoszeń i jak składać oferty!

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności np. grunty, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią przedmiot własności odrębny od gruntu. Zasoby nieruchomości Skarbu Państwa, gminne zasoby nieruchomości oraz nieruchomości  znajdujące się w prywatnych rękach stanowią przedmiot zainteresowania zarówno inwestorów krajowych, jaki zagranicznych. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach gospodarki nieruchomościami jest Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Problematyka nabywania tych nieruchomości regulowana jest przez ustawę o gospodarce nieruchomościami. Ustawa mówi, że sprzedaż nieruchomości i oddawanie nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub gminy w użytkowanie wieczyste powinno nastąpić w drodze przetargu. Dla innych form dysponowania nieruchomościami, jak np. oddanie w użytkowanie, najem lub dzierżawa, ustawa przewiduje jedynie obowiązek podania do wiadomości publicznej odpowiednich informacji, choć rada gminy może uchwalić konieczność przeprowadzenia przetargu. Kierownicy urzędów rejonowych, gdy zbywana jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa lub zarządy gmin, gdy zbywana jest nieruchomość stanowiąca własność gminy mają obowiązek publicznego informowania o przeznaczeniu nieruchomości na sprzedaż, do oddania w użytkowanie wieczyste, jak również w użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykazy nieruchomości wywiesza się na 21 dni w siedzibach urzędów rejonowych lub urzędów gmin, a informacje o możliwości zapoznania się z wykazami podaje się w ogłoszeniach prasowych, najczęściej periodyki lub strony internetowe urzędu miasta lub gminy. W wykazie określa się odpowiednio: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnię nieruchomości, opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania, termin zagospodarowania nieruchomości, cenę nieruchomości, wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat, informacje o przeznaczeniu do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie wieczyste. Po upływie 21-dniowego terminu w razie braku wniosków osób,  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaje ogłoszony przetarg na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie  wieczyste. Ogłoszenie o przetargu powinno być wywieszone do publicznej wiadomości w urzędzie rejonowym lub urzędzie gminy na co najmniej 2 tygodnie przed terminem przetargu, a jeżeli cena wywoławcza nieruchomości przekracza 50 000 zł - także opublikowane w prasie lokalnej. Niezbędnym warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej przez organizatora przetargu (5-20% ceny Wywoławczej) w terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie później jednak niż na 3 dni przed datą przetargu. Ogłoszenie powinno zawierać informację o dopuszczalnej formie wniesienia wadium. Cena wywoławcza nieruchomości ma za podstawę wartość tej nieruchomości, określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Przetarg może mieć jedną z czterech form: przetarg ustny nieograniczony, przetarg ustny ograniczony, przetarg pisemny nieograniczony, przetarg pisemny ograniczony. Przetarg ustny (nieograniczony lub ograniczony) ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny (nieograniczony  lub ograniczony) ma na celu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty dla organizatora przetargu.

Cenę zakupu nieruchomości od gminy lub pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Polecane

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Lekarz medycyny pracy
Następny artykuł:Rodzaje ubezpieczeń i odszkodowania

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Koncesja na alkohol i broń

Jak zdobyć licencję na alkohol, broń, paliwo? Zapraszamy do lektury gdzie przedstawimy procedurę ubiegania się o koncesję.Pojęcie "koncesja" ściśle związane jest z reglamentacją czyli  ograniczaniem swobody działalności gospodarczej. Koncesja to akt administracyjny uprawniający do wykonywania ściśle określonej działalności gospodarczej w

Czytaj więcej...