Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Wspólnota majątkowa a rozwód lub separacja

Napisane 17.11.2020 przez admin

Tagi: wspólnota majątkowa umowa małżeńska rozwód podział majątku mąż i żona

Wspólność lub wspólnota majątkowa powstaje w momencie zawarcia małżeństwa. Zastanawiasz się jak ona działa w przypadku rozwodu?

Polskie prawo rodzinne przewiduje "ustrój wspólności majątkowej" jako podstawowy w stosunkach majątkowych między małżonkami. Wspólność majątkowa nie jest jednak przymusowa i małżonkowie mogą przez umowę wspólność tę rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć umowy majątkowe małżeńskie. Jeżeli małżonkowie nie umówią się inaczej, obowiązuje ich wspólność majątkowa, która powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa. Obejmuje ona wszystko to, czego małżonkowie dorobili się w czasie trwania małżeństwa, w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę oraz inne usługi świadczone osobiście przez każdego z małżonków, a także dochody zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątku odrębnego każdego z nich np. czynsz z wynajmu mieszkania po rodzicach męża. Innymi słowy, małżeńska wspólność majątkowa obejmuje ruchomości meble, samochód itp., nieruchomości i środki finansowe, jakie małżonkowie zdołali zgromadzić w czasie trwania ich związku. Majątkiem odrębnym każdego z małżonków jest wszystko to, co posiadali oni przed zawarciem małżeństwa, np. pieniądze, ruchomości, a także nieruchomości: dom, mieszkanie, działka gruntu, gospodarstwo rolne. Podkreślić należy, że majątkiem odrębnym są nie tylko rzeczy posiadane przed zawarciem małżeństwa, ale także nabyte w czasie jego trwania jako darowizna, spadek lub też nabyte w zamian za wymienione wyżej rzeczy należące do majątku odrębnego. Jeżeli zatem jeden z małżonków przed zawarciem małżeństwa był właścicielem domu i sprzedał go w czasie trwania związku, a w zamian za uzyskane ze sprzedaży pieniądze kupił inny dom, to ten nowo nabyty dom stanowi nadal jego majątek odrębny tzw. prawo surogacji. W skład majątku wspólnego nie wchodzą również przedmioty służące do zaspokojenia potrzeb jednego z małżonków, np. futra, odzież, biżuteria, sprzęt sportowy itp. Majątek odrębny każdego z małżonków stanowią także: przedmioty majątkowe służące do wykonywania zawodu np. narzędzia, jeżeli zostały nabyte ze środków należących do odrębnego majątku małżonka wykonującego ten zawód, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jedynego z małżonków w szczególności nagrody literackie, naukowe, techniczne i sportowe, prawa autorskie twórcy, prawa twórcy wynalazku, wzoru lub projektu, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenia ciała np. suma pieniężna lub wywołanie rozstroju zdrowia, z wyjątkiem renty czyli suma pieniężna płacona co pewien okres, która stanowi część majątku wspólnego. Udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, ale zarówno mąż, jak i żona z ważnych powodów mogą domagać się, w razie podziału majątku, ustalenia nierównych udziałów. Żądanie takie może być uzasadnione wówczas, gdy każdy z nich w różnym stopniu przyczyniał się do powstania wspólnego majątku. Na przykład jeden z małżonków pracował przez cały czas trwania związku, drugi zaś marnotrawił zarobione pieniądze, nie pracował albo odbywał długoletnią karę pozbawienia wolności. Nie ma natomiast wpływu na ustalenie nierównych udziałów fakt, że np. mąż pracował zawodowo, tworzył majątek, a żona zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. W takiej sytuacji udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Podkreślić należy, że udowodnienie nierównych udziałów w majątku wspólnym spoczywa na tym z małżonków, który się tego domaga, i zwykle bywa trudne. Wspólność majątkowa małżonków trwa dopóty, dopóki trwa małżeństwo, chyba że z ważnych przyczyn na żądanie jednego z nich sąd w drodze procesu zniesie ją jeszcze w czasie trwania małżeństwa. Małżonkowie mogą także w czasie trwania małżeństwa znieść wspólność majątkową w drodze zawartej przed notariuszem umowy w formie aktu notarialnego. W takiej sytuacji z chwilą zawarcia umowy ustaje wspólność majątkowa, a małżonków obowiązuje system rozdzielności majątkowej. Od tego momentu każdy z małżonków dorabia się na własny rachunek. Wspólność majątkowa ustaje z chwilą: orzeczenia rozwodu, śmierci jednego z małżonków, zniesienia jej przez sąd w drodze procesu, zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej.

Po ustaniu wspólności majątkowej każdy z małżonków może żądać podziału majątku wspólnego. Podziału majątku można dokonać w formie umowy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Rodzaje spółek w Polsce

Chcesz założyć firmę i zastanawiasz się nad spółką? Sprawdź jakie rodzaje spółek występują w polskim prawie i uniknij najczęściej popełnianych błędów. Spółka jest formą współdziałania gospodarczego, która powstaje na skutek umowy (wyjątek - spółka wodna). Zwykle dla utworzenia spółki potrzeba co najmniej dwóch osób (wyjątek

Czytaj więcej...