Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Wsparcie prawne konsulatu za granicą

Napisane 19.11.2020 przez admin

Tagi: konsulat prawnik pomoc prawna prawo za granicą przepisy państw ue unia europejska paszport dokumenty wiza notariusz działalność gospodarcza

Polecane

Pomoc prawna za granicą! W jakich sytuacjach może pomóc Ci konsulat twojego Państwa? Ile trwa wyrobienie zgubionego paszportu w konsulacie?

Konsulaty to działające w innym państwie oficjalne przedstawicielstwo państwa wysyłającego, zajmujące się przede wszystkim ochroną interesów prawnych państwa wysyłającego i jego obywateli. Konsulaty zajmują się: w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe ochroną w państwie swojego działania interesów prawnych swojego państwa i jego obywateli (zarówno osób fizycznych, jak i prawnych), w tym także spadkowych, interesów małoletnich  i osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, zastępstwami lub zapewnieniem odpowiedniego zastępstwa przed sądami państwa swojego działania, gdy obywatele własnego państwa pomocy takiej potrzebują, pośrednictwem pomiędzy sądami państwa wysyłającego i państwa swojego działania w wymianie dokumentów oraz wykonywaniu rekwizycji sądowych, udzielaniem pomocy i opieki obywatelom, instytucjom i podmiotom prawnym państwa wysyłającego, działaniami w charakterze notariusza i urzędnika stanu cywilnego, wydawaniem paszportów i dokumentów podróży własnym obywatelom, jak również wiz i odpowiednich dokumentów osobom pragnącym udać się do państwa, które reprezentuje konsulat, wykonywaniem praw nadzoru i inspekcji w stosunku do statków morskich i powietrznych zarejestrowanych w swoim państwie oraz ich załóg, a w razie potrzeby także udzielaniem im koniecznej pomocy, popieraniem rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy własnym państwem a państwem swojego działania ze szczególnym uwzględnieniem stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych.

Pamiętaj, że za niektóre swoje czynności (notarialne, urzędnika stanu cywilnego, wydawanie wiz i innych dokumentów) konsulaty pobierają od zainteresowanych opłaty.

Konsulaty działają na podstawie umów i zwyczajów międzynarodowych, a wymieniane są pomiędzy państwami, które wyraziły na to zgodę, zazwyczaj na zasadach wzajemności. Konsulaty  mają siedzibę zarówno w stolicach państw swojego działania, jak i innych ośrodkach tego państwa. W przypadku konsulatów usytuowanych także poza stolicą obszar kraju działania przedstawicielstw konsularnych podzielony jest na tak zwane okręgi konsularne, określające właściwość miejscową poszczególnych konsulatów. Właściwość ta ma zastosowanie zarówno do obywateli państwa reprezentowanego przez konsulat, jak i innych osób. Obecnie coraz częściej duże państwa oprócz konsulatów tworzą przy swoich ambasadach wydziały konsularne spełniające tradycyjne funkcje konsularne. Obowiązującą międzynarodową regulacją prawną dotyczącą zasad działania konsulatów jest Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 roku. Podobnie jak w przypadku ambasad, Konwencja ta określa minimalne warunki, które musi spełnić państwo, wyrażając zgodę na otwarcie konsulatu na swoim terytorium. Stwierdza ona, iż otwarcie czy wymiana konsulatów wymaga zgody państwa, na którego terytorium ma znajdować się konsulat. Konwencja zobowiązuje także jej strony do przyznania konsulatom i ich personelowi immunitetów i przywilejów w celu zapewnienia im jak najlepszych warunków do wykonywania swoich zadań. Do podstawowych immunitetów i przywilejów należą: nietykalność osobista personelu dyplomatycznego, nietykalność pomieszczeń misji  i traktowanie terenu zajmowanego przez konsulat jako terenu  państwa obcego, nietykalność środków transportu konsulatu i jego personelu, środków łączności, archiwów i dokumentów, przywileje sądowe, podatkowe oraz celne czy prawo używania własnej flagi i godła.

Państwa wyrażające zgodę na otwarcie na swoim terytorium konsulatu zobowiązane są ponadto do zapewnienia konsulatom i ich personelowi swobody porozumiewania się z obywatelami państwa, które reprezentuje konsulat, a przebywającymi na terenie kraju działania konsulatu. Dotyczy to także osób tymczasowo aresztowanych, zatrzymanych czy pozbawionych wolności w inny sposób.

Polecane
Polecane

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Zakup nieruchomości od gminy

Jak kupić nieruchomości sprzedawane przez gminę? Sprawdź gdzie szukać takich ogłoszeń i jak składać oferty!Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności np. grunty, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią

Czytaj więcej...