Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.
Polecane

Wsparcie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego

Napisane 17.11.2020 przez admin

Tagi: adwokat radca prawny doradca podatkowy sąd prawnik

Wsparcie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego czyli ogólnie pojęta pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, występowaniu przed sądami i organami administracji.

Udzielaniem pomocy prawnej zajmują się zawodowo adwokaci, radcowie prawni z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i karnego, a w sprawach z zakresu zobowiązań podatkowych - doradcy podatkowi. Adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu wolno odmówić pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, np. gdy udzielił już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej lub związanej z nią sprawie lub brał udział w sprawie jako organ państwowy (sędzia, prokurator, z ramienia organów podatkowych). Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, odmawiając pomocy prawnej, zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować zainteresowanego, podając przyczynę odmowy. W razie wypowiedzenia pełnomocnictwa adwokat, radca prawny, doradca podatkowy zawiadamia o tym mocodawcę i jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez innego pełnomocnika lub zwolnienie ze strony klienta. W postępowaniu przed sądem i organami administracji Strona w zasadzie nie musi korzystać z pomocy prawnej, tj. może występować samodzielnie. Sąd może jednak zwrócić jej uwagę na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego z uwagi na skomplikowany charakter sprawy albo nieporadność strony. Zwrócenie uwagi sądu nie oznacza, że strona musi takiego pełnomocnika ustanowić. Strona musi jednak korzystać z pomocy prawnej przy wnoszeniu kasacji zarówno w sprawie cywilnej, jak i karnej. Ponadto oskarżony musi mieć obrońcę (adwokata), jeśli toczy się postępowanie karne, w przypadku jeżeli jest głuchy, niewidomy, gdy zachodzi wątpliwość co do jego poczytalności oraz w postępowaniu przed sądem wojewódzkim jako sądem pierwszej instancji. Jeżeli strona z uwagi na jej stan majątkowy nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej (wynagrodzenia adwokata), sąd ustanowi adwokata na jej wniosek. Koszty nie opłaconej pomocy  prawnej, udzielonej z urzędu, ponosi Skarb Państwa. Adwokat, radca prawny i doradca podatkowy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. W stosunku do adwokata i radcy prawnego obowiązek zachowania tajemnicy nie może być wyłączony ani ograniczony, co oznacza, że nikt ich nie może zwolnić z tego obowiązku. Także doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa z tym, że może on być przesłuchiwany jako świadek, jeżeli zostanie zwolniony z niej w trybie określonym w odpowiednich ustawach (Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks karny skarbowy). Adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu przysługuje wynagrodzenie za udzielenie pomocy prawnej, chyba że jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Otrzymuje wówczas wynagrodzenie z tego tytułu. Wysokość wynagrodzenia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego określa umowa z klientem. Obecnie brak jest przepisów określających dolną albo  górną granicę wynagrodzenia, o jakie strony mogą się umówić. Minister Sprawiedliwości określa tylko minimalną wysokość wynagrodzenia za czynności adwokatów i radców prawnych, stanowiącą podstawę zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego. Zanim zlecisz prowadzenie sprawy, ustal wynagrodzenie osoby, z której pomocy prawnej zamierzasz skorzystać.

Przed zleceniem sprawy ustal, czy radca prawny może prowadzić daną sprawę w sądach lub przed innymi organami, gdyby  zaszła taka potrzeba.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Czy obywatelstwo i paszport można kupić?

W darkniecie można kupić paszport, dowód osobisty czy prawo jazdy, popularne są też hologramy ELS. Takie dokumenty kosztują nawet kilkanaście tysięcy dolarów, a sam skan dokumentów kilkanaście dolarów.Paszport jest to urzędowy dokument stwierdzający tożsamość jego posiadacza i umożliwiający mu pobyt w różnych krajach i przemieszczanie si

Czytaj więcej...