Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Wsparcie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego

Napisane 17.11.2020 przez admin

Tagi: adwokat radca prawny doradca podatkowy sąd prawnik

Wsparcie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego czyli ogólnie pojęta pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, występowaniu przed sądami i organami administracji.

Udzielaniem pomocy prawnej zajmują się zawodowo adwokaci, radcowie prawni z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i karnego, a w sprawach z zakresu zobowiązań podatkowych - doradcy podatkowi. Adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu wolno odmówić pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, np. gdy udzielił już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej lub związanej z nią sprawie lub brał udział w sprawie jako organ państwowy (sędzia, prokurator, z ramienia organów podatkowych). Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, odmawiając pomocy prawnej, zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować zainteresowanego, podając przyczynę odmowy. W razie wypowiedzenia pełnomocnictwa adwokat, radca prawny, doradca podatkowy zawiadamia o tym mocodawcę i jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez innego pełnomocnika lub zwolnienie ze strony klienta. W postępowaniu przed sądem i organami administracji Strona w zasadzie nie musi korzystać z pomocy prawnej, tj. może występować samodzielnie. Sąd może jednak zwrócić jej uwagę na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego z uwagi na skomplikowany charakter sprawy albo nieporadność strony. Zwrócenie uwagi sądu nie oznacza, że strona musi takiego pełnomocnika ustanowić. Strona musi jednak korzystać z pomocy prawnej przy wnoszeniu kasacji zarówno w sprawie cywilnej, jak i karnej. Ponadto oskarżony musi mieć obrońcę (adwokata), jeśli toczy się postępowanie karne, w przypadku jeżeli jest głuchy, niewidomy, gdy zachodzi wątpliwość co do jego poczytalności oraz w postępowaniu przed sądem wojewódzkim jako sądem pierwszej instancji. Jeżeli strona z uwagi na jej stan majątkowy nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej (wynagrodzenia adwokata), sąd ustanowi adwokata na jej wniosek. Koszty nie opłaconej pomocy  prawnej, udzielonej z urzędu, ponosi Skarb Państwa. Adwokat, radca prawny i doradca podatkowy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. W stosunku do adwokata i radcy prawnego obowiązek zachowania tajemnicy nie może być wyłączony ani ograniczony, co oznacza, że nikt ich nie może zwolnić z tego obowiązku. Także doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa z tym, że może on być przesłuchiwany jako świadek, jeżeli zostanie zwolniony z niej w trybie określonym w odpowiednich ustawach (Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks karny skarbowy). Adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu przysługuje wynagrodzenie za udzielenie pomocy prawnej, chyba że jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Otrzymuje wówczas wynagrodzenie z tego tytułu. Wysokość wynagrodzenia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego określa umowa z klientem. Obecnie brak jest przepisów określających dolną albo  górną granicę wynagrodzenia, o jakie strony mogą się umówić. Minister Sprawiedliwości określa tylko minimalną wysokość wynagrodzenia za czynności adwokatów i radców prawnych, stanowiącą podstawę zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego. Zanim zlecisz prowadzenie sprawy, ustal wynagrodzenie osoby, z której pomocy prawnej zamierzasz skorzystać.

Przed zleceniem sprawy ustal, czy radca prawny może prowadzić daną sprawę w sądach lub przed innymi organami, gdyby  zaszła taka potrzeba.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Lokaty bankowe czyli inwestycja i oszczędzanie

Najlepsze lokaty bankowe, ranking lokat. Porównanie lokat bankowych przed inwestycją pieniędzy. Oszczędności na lokatach długoterminowych oraz krótkoterminowych, jak wybrać najlepszy bank?Ten potoczny termin oznacza rachunki lokat terminowych lub rachunki oszczędnościowe. Rachunki lokat terminowych mogą posiadać osoby fizyczne oraz osoby prawne

Czytaj więcej...