Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Uprawnienia komornika i firmy windykacyjnej

Napisane 17.11.2020 przez admin

Tagi: komornik egzekucja komornicza firma windykacyjna długi prawo

Sprawdź jakie uprawnienia ma komornik a jakie firma windykacyjna! Czy można przerwać egzekucję komorniczą, jak bronić się przed firmą windykacyjną?

Komornicy sądowi działający przy sądach rejonowych zajmują się egzekwowaniem długów cywilnych pieniężnych i niepieniężnych oraz orzeczonych przez sąd kar pieniężnych i kosztów sądowych, przypadających Skarbowi Państwa. Egzekwowaniem  długów o charakterze administracyjnym zajmują się administracyjne organy egzekucyjne, którymi są przede wszystkim urzędy  skarbowe, a ponadto w pewnym zakresie terenowe organy administracji rządowej pierwszej instancji, gminy, organy Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dyrektorzy urzędów celnych. Wyjątkowo niektóre długi cywilne mogą być ściągane przez administracyjne organy egzekucyjne. Należą do nich należności z tytułu czynszów, opłat i innych świadczeń związanych z zajmowaniem  lokali stanowiących zasoby Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Także długi administracyjne mogą być egzekwowane przez komorników sądowych, np. należności administracyjne, jeżeli mają być egzekwowane z nieruchomości. Nie są natomiast uprawnione do ściągania długów inne podmioty, zwłaszcza firmy zajmujące się ochroną osób imienia, tzw. detektywistyczne. Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym i oprócz wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych wykonuje  jeszcze inne zadania, m.in. dokonuje zabezpieczenia i spisu inwentarza spadku, sporządza protokół stanu faktycznego przed  wszczęciem sprawy sądowej, doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i daty, prowadzi licytację ruchomości na zlecenie syndyka masy  upadłości. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa. W zakresie pełnionych czynności komornik podlega tylko ustawom i orzeczeniom sądowym. Nadzór nad poprawnością działania komorników sprawuje prezes  sądu rejonowego, w szczególności w zakresie szybkości i rzetelności postępowania oraz przestrzegania terminów. Nadzór ten jest realizowany przez kontrolę w kancelarii komornika oraz  w ramach rozpatrywania skarg i zażaleń. W ramach nadzoru prezes sądu może żądać od komornika wyjaśnień oraz wydawać  zarządzenia, mające na celu zapewnienie należytego wykonania egzekucji i spowodowania usunięcia stwierdzonych uchybień. Egzekucja może być prowadzona w celu wyegzekwowania świadczeń pieniężnych, niepieniężnych oraz zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. Egzekucję w zasadzie prowadzi komornik, wyjątkowo sąd rejonowy. Komornik wszczyna egzekucję na wniosek wierzyciela, a ponadto na żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał, lub uprawnionego organu, np. organu administracji lub prokuratora. Wierzyciel może zgłosić wniosek o wszczęcie egzekucji  na piśmie bądź ustnie do protokołu, wskazując w tym wniosku  sposób egzekucji, tzn. z czego komornik ma egzekwować należność pieniężną albo jakie świadczenie niepieniężne ma być wyegzekwowane od dłużnika. Do wniosku o wszczęcie egzekucji musi  być dołączony tytuł wykonawczy, który stanowi tytuł egzekucyj-  ny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Przed wszczęciem egzekucji komornik wzywa wierzyciela do uiszczenia zaliczki na pokrycie wydatków gotówkowych ponoszonych w toku egzekucji, np. kosztów przejazdu, korespondencji, przewiezienia rzeczy itp. oraz części opłaty egzekucyjnej za jej prowadzenie, chyba że wierzyciel jest zwolniony od kosztów sądowych. W razie nie uiszczenia zaliczki w terminie 7 dni od wezwania wniosek o wszczęcie egzekucji zostaje przez komornika zwrócony wierzycielowi. Może być prowadzona z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych i innych wierzytelności oraz innych  praw majątkowych (innych niż prawo własności, użytkowania  wieczystego, wierzytelność), nieruchomości, użytkowania wieczystego, ułamkowej części nieruchomości (udziału) i ze statków  morskich.

Pierwszą czynnością komornika przy egzekucji świadczeń pieniężnych jest zajęcie. Na skutek zajęcia dłużnik nie może rozporządzać zajętą rzeczą, wierzytelnością lub prawem.


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Wsparcie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego

Wsparcie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego czyli ogólnie pojęta pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, występowaniu przed sądami i organami administracji. Udzielaniem pomocy prawnej zajmują się zawodowo adwokaci, radcowie prawni z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i karnego, a w sprawach z zakresu

Czytaj więcej...