Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Umowa przedwstępna

Napisane 11.11.2020 przez admin

Tagi: umowa przedwstępna umowa przyrzeczona nieruchomości praca prawo prawnik

Umowa przedwstępna o czym należy pamiętać. Umowa przyrzeczona, zakup nieruchomości, skutki prawne.

Umowa przedwstępna to umowa, w której strona lub obie strony zobowiązuje się zawrzeć w przyszłości umowę o oznaczonej treści umowę przyrzeczoną. Można więc powiedzieć, że wykonanie takiej umowy polegać będzie na dokonaniu czynności niezbędnych dla zawarcia umowy przyrzeczonej. Zobowiązanie z umowy przedwstępnej ciążyć może na obu stronach lub tylko na jednej stronie. Zwykle umowę przedwstępną zawiera się w przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny zawarcie umowy przyrzeczonej nie jest w danym momencie jeszcze możliwe, np. brak jest jeszcze zezwolenia właściwej władzy albo nie zakończyło się postępowanie, w wyniku którego strona będzie mogła dysponować daną rzeczą. Umowa przedwstępna dla ważności powinna określać: istotne elementy umowy przyrzeczonej, np. w przypadku umowy sprzedaży w umowie przedwstępnej należy określić przedmiot i cenę, termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna może rodzić dwojakie skutki, w zależności od formy, w jakiej została zawarta. Skutek silniejszy polega na możliwości doprowadzenia przez uprawnionego do przymusowego zawarcia umowy przyrzeczonej, nawet jeśli zobowiązany się od tego uchyla. Skutek słabszy sprowadza się do roszczenia o odszkodowanie za niezawarcie umowy przyrzeczonej. Realizacja skutku silniejszego uzależniona jest od tego, czy umowa przedwstępna czyniła zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności w zakresie formy umowy. Realizacja skutku słabszego zależy od wykazania przez uprawnionego szkody, jaką poniósł przez to, że nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej. Zakres tego odszkodowania ogranicza się jednak do tzw. ujemnego interesu umownego, tj. szkody, jaką strona poniosła przez to, że wdała się umowę, która nie doszła do skutku. Ujemny interes umowny nigdy nie obejmuje utraconych korzyści z umowy, która nie została zawarta, może też nie w pełni kompensować szkodę rzeczywistą. W przypadku gdy spełnione są wymagania dla dochodzenia skutku silniejszego, uprawniony ma wybór roszczenia, jakiego będzie dochodził - może bowiem poprzestać na domaganiu się odszkodowania z powodu niezawarcia umowy. Pamiętaj że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem 1 roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała zostać zawarta. Warunki, jakim powinna odpowiadać umowa przedwstęp, określone zostały przepisem art. 389 k.c. Wynika z niego, ze taka umowa powinna zawierać określenie istotnych postanowień umowy przyrzeczonej oraz terminu, w ciągu którego ma być ona zawarta. Przesłanki te mają bezwzględny charakter, a zatem brak nawet jednej z nich powoduje nieważność umowy.

Wzór umowy przedwstępnej dla firm na terenie miast: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Jak załatwić rozwód?

Jak załatwić szybki rozwód z orzeczeniem o winie i alimentami? Zobacz jakie masz możliwości. Instytucja rozwodu jest równie wiekowa jak małżeństwo. W Polsce rozwody wprowadzono dekretem z dnia 25 września 1945 r., a kodeks rodzinny i opiekuńczy z dniem 25 lutego 1995 r. instytucję tę utrzymał. Sąd może orzec rozwód tylko wtedy, gdy między

Czytaj więcej...