Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Spadek czyli meandry dziedziczenia

Napisane 17.11.2020 przez admin

Tagi: dziedziczenie spadek dług rodzina dziedziczenie ustawowe zasady dziedziczenia

Jak uniknąć przyjęcia spadku z długami. Sprawdź jak przyjąć spadek z wyłączeniem dziedziczenia długów przejmowanego majątku.

Powołanie do spadku czyli ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego następuje z chwilą otwarcia spadku, tj. chwilą śmierci spadkodawcy. Powołanie do spadku może wynikać z ustawy - dziedziczenie ustawowe, albo z testamentu -dziedziczenie testamentowe. Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca umiera nie pozostawiając testamentu - spadek podzielony zostaje wówczas zgodnie z regułami ustalonymi przez przepisy prawa. W ramach dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności do spadku powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych, na małżonka nie może jednak przypadać mniej niż 1/4 całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział nań przypadający przypada jego dzieciom w częściach równych. W przypadku braku zstępnych (dzieci, wnuków) spadkodawcy do spadku powołani są: jego małżonek, rodzice i rodzeństwo. W takim przypadku udział spadkowy małżonka wynosi połowę spadku, zaś udział rodziców, którzy dziedziczą wraz z rodzeństwem, wynosi 1/4 tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Przepisy Kodeksu cywilnego precyzyjnie określają dalsze zasady dziedziczenia w przypadkach, gdy np. jedno z rodziców lub rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku, gdy spadkodawcą albo spadkobiercą jest osoba przysposobiona, a także gdy dziadkowie spadkodawcy znajdują się w niedostatku. W braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. W przypadku braku małżonka i krewnych powołanych do dziedziczenia  z mocy ustawy spadek przypada Skarbowi Państwa. Spadkobierca może spadek przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie proste), przyjąć z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, dzień ten nie musi odpowiadać dacie śmierci spadkodawcy. Brak oświadczenia w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem prostym, jeżeli jednak we wskazanym terminie chociażby jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, przyjmuje się, że także pozostali spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pamiętaj, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może  być odwołane, nie można go też złożyć pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Oświadczenie składa się przed sądem lub notariuszem ustnie lub na piśmie, z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobiercę, który spadek odrzucił, traktuje się tak, jak gdyby nie dożył on otwarcia spadku. Skarb Państwa nie może odrzucić spadku, który mu przypadł z mocy ustawy, niemniej nie składa też żadnego oświadczenia o przyjęciu spadku, zaś spadek uważa się za  przyjęty przez Skarb Państwa z dobrodziejstwem inwentarza.  Masę spadkową obciążać mogą długi - zobowiązania spadkodawcy nie zaspokojone za jego życia. Od chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z całego swego majątku.

Jeżeli spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ponosi on odpowiedzialność za długi  spadkowe jedynie do wartości stanu czynnego spadku.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Dzicy lokatorzy eksmisja

Jak eksmitować dzikiego lokatora, który zajął bezprawnie twój lokal i nie posiada żadnego majątku z którego mógłbyś żądać odszkodowania?Dzicy lokatorzy to osoby, które bezprawnie wprowadziły się do twojego mieszkania lub zajęły twoją nieruchomość. Okaż im dowód, że legalnie władasz mieszkaniem lub nieruchomością np. umowę najmu

Czytaj więcej...