Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Spadek czyli meandry dziedziczenia

Napisane 17.11.2020 przez admin

Tagi: dziedziczenie spadek dług rodzina dziedziczenie ustawowe zasady dziedziczenia

Jak uniknąć przyjęcia spadku z długami. Sprawdź jak przyjąć spadek z wyłączeniem dziedziczenia długów przejmowanego majątku.

Powołanie do spadku czyli ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego następuje z chwilą otwarcia spadku, tj. chwilą śmierci spadkodawcy. Powołanie do spadku może wynikać z ustawy - dziedziczenie ustawowe, albo z testamentu -dziedziczenie testamentowe. Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca umiera nie pozostawiając testamentu - spadek podzielony zostaje wówczas zgodnie z regułami ustalonymi przez przepisy prawa. W ramach dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności do spadku powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych, na małżonka nie może jednak przypadać mniej niż 1/4 całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział nań przypadający przypada jego dzieciom w częściach równych. W przypadku braku zstępnych (dzieci, wnuków) spadkodawcy do spadku powołani są: jego małżonek, rodzice i rodzeństwo. W takim przypadku udział spadkowy małżonka wynosi połowę spadku, zaś udział rodziców, którzy dziedziczą wraz z rodzeństwem, wynosi 1/4 tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Przepisy Kodeksu cywilnego precyzyjnie określają dalsze zasady dziedziczenia w przypadkach, gdy np. jedno z rodziców lub rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku, gdy spadkodawcą albo spadkobiercą jest osoba przysposobiona, a także gdy dziadkowie spadkodawcy znajdują się w niedostatku. W braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. W przypadku braku małżonka i krewnych powołanych do dziedziczenia  z mocy ustawy spadek przypada Skarbowi Państwa. Spadkobierca może spadek przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie proste), przyjąć z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, dzień ten nie musi odpowiadać dacie śmierci spadkodawcy. Brak oświadczenia w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem prostym, jeżeli jednak we wskazanym terminie chociażby jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, przyjmuje się, że także pozostali spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pamiętaj, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może  być odwołane, nie można go też złożyć pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Oświadczenie składa się przed sądem lub notariuszem ustnie lub na piśmie, z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobiercę, który spadek odrzucił, traktuje się tak, jak gdyby nie dożył on otwarcia spadku. Skarb Państwa nie może odrzucić spadku, który mu przypadł z mocy ustawy, niemniej nie składa też żadnego oświadczenia o przyjęciu spadku, zaś spadek uważa się za  przyjęty przez Skarb Państwa z dobrodziejstwem inwentarza.  Masę spadkową obciążać mogą długi - zobowiązania spadkodawcy nie zaspokojone za jego życia. Od chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z całego swego majątku.

Jeżeli spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ponosi on odpowiedzialność za długi  spadkowe jedynie do wartości stanu czynnego spadku.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Jak ubiegać się o odszkodowanie

Kto i kiedy może uzyskać odszkodowanie? Czym jest zadośćuczynienie i jak definiuje szkodę np. majątkową lub zdrowotną?Odszkodowanie to świadczenie przysługujące podmiotowi, który poniósł szkodę (poszkodowanemu). Szkoda jest uszczerbkiem w prawnie chronionych dobrach majątkowych (szkoda majątkowa) lub niemajątkowych (szkoda niemajątkowa,

Czytaj więcej...