Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Rodzaje ubezpieczeń i odszkodowania

Napisane 14.11.2020 przez admin

Tagi: ubezpieczenie odszkodowanie świadczenia kapitał składki ochrona assistance

Poznaj rodzaje ubezpieczeń oraz odszkodowań. Ubezpieczenie na życie, majątkowe, assistance?

Zakład ubezpieczeń w ramach zawartej umowy jest obowiązany świadczyć na rzecz ubezpieczonego lub innej uprawnionej osoby. Świadczenie jest więc pojęciem ogólnym, odnoszącym się do sposobu realizacji umowy ubezpieczenia. Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie: przy ubezpieczeniach majątkowych określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku. Przy ubezpieczeniach osobowych zapłacenia umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. W niektórych typach umów ubezpieczenia świadczenie zakładu ubezpieczeń przybiera inną formę niż zapłata w formie pieniężnej. Na przykład w ubezpieczeniach międzynarodowych kosztów leczenia zamiast wypłacać świadczenie ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapewnienia ubezpieczonemu niezbędnej pomocy lekarskiej, wartość tej pomocy musi mieścić się w określonej sumie ubezpieczenia. Tak samo jest przy wszelkich typach ubezpieczeń assistance, gdzie ubezpieczony może otrzymać pomoc przy awarii samochodu, przy zaginięciu bagażu i dokumentów czy w razie wypadku, jakiemu ulegnie podczas uprawiania sportu amatorskiego itp. W ubezpieczeniach osobowych wypłacane świadczenie najczęściej równa się wartości umówionej sumy ubezpieczenia. Tak jest w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków czy w ubezpieczeniach na życie, gdzie strony umowy z góry określają, jaka kwota będzie świadczona np. w przypadku urodzin dziecka czy śmierci członka rodziny. Jeśli zakład ubezpieczeń uzyska potwierdzenie, że określone zdarzenie rzeczywiście zaszło, pozostaje wypłata odpowiedniej sumy pieniężnej. Realizacja świadczenia jest zatem bardzo prosta. Zarówno ubezpieczyciel, jak i ubezpieczony już na etapie zawierania umowy wiedzą, ile ewentualnie będzie wynosiło świadczenie. Jedynie zmiana sumy ubezpieczenia może wpływać na poziom świadczenia. Są jednak ubezpieczenia na życie, gdzie świadczenie przybiera inną formę. W ubezpieczeniach rentowych i kapitałowych jedna strona umowy zobowiązuje się do opłacenia składki przez kilka lub kilkanaście lat, a zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia - po upływie okresu przewidzianego w umowie - sumy pieniężnej wraz z zyskami z inwestycji kapitałowych lub świadczenia dożywotniej renty. Składka ubezpieczonego jest zatem traktowana jak kapitał, co oznacza, że im lepiej będzie on zainwestowany, tym wyższe będzie świadczenie. Ubezpieczony ponosi więc pewną część ryzyka inwestycyjnego. Przy ubezpieczeniach majątkowych wypłacane są odszkodowania. Odszkodowanie to świadczenie zakładu ubezpieczeń. Sposób jego ustalania zależny jest od tego, z jaką szkodą mamy do czynienia i z jakiej umowy ubezpieczenia ma być ona realizowana. W ubezpieczeniach mienia strony na etapie zawierania umowy ustalają sumę ubezpieczenia, która powinna odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia. Najkorzystniej jest, aby była ona równa wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej, gdyż  wtedy otrzymane odszkodowanie pozwala na faktyczne odtworzenie mienia, które zostało zniszczone, uszkodzone lub utracone. Suma ubezpieczenia jest zatem wyznacznikiem wartości przyszłego odszkodowania. Jeśli strony umowy nie ustalą inaczej, suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela z danej umowy. Taki zapis mógłby sugerować, że gdyby ustalić sumę ubezpieczenia wyższą niż wartość mienia, osoba ubezpieczona mogłaby uzyskać odszkodowanie wyższe niż konieczne do odtworzenia mienia. Ochroną przed takim niesłusznym wzbogaceniem jest zapis ustawowy, wedle którego odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego nie może przekroczyć wartości uszkodzonego lub utraconego mienia. Dlatego ustalenie sumy na poziomie przekraczającym wartość mienia - nadubezpieczenia, powoduje po stronie ubezpieczonego tylko nadmiernie obciążenia składkowe, bo od sumy liczona jest składka. Natomiast przy ustaleniu sumy ubezpieczenia na zbyt, niskim  poziomie, czyli poniżej wartości mienia - niedoubezpieczenie, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie tylko do wysokości sumy, co będzie niewystarczające na pokrycie strat.

Przy ustaleniu wartości odszkodowania z ubezpieczeniu, ubezpieczyciel poza ogólnymi zasadami, stosuje indywidualne postanowienia zawarte w umowie ubezpieczenia.


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Ochrona własności a roszczenia windykacyjne

Prawna ochrona własności to esencja oraz istota państw o ustroju demokratycznym w odróżnieniu od komunizmu, w którym występowała głównie własność państwowa, a własność prywatną nacjonalizowano i nadzorowano urzędowo.Ochrona własności to jeden z fundamentalnych przepisów, charakterystyczny dla systemów prawnych państw demokratycznych.

Czytaj więcej...