Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Rodzaje spółek w Polsce

Napisane 17.11.2020 przez admin

Tagi: spółki w polsce formy spółek spółki osobowe spółki kapitałowe

Chcesz założyć firmę i zastanawiasz się nad spółką? Sprawdź jakie rodzaje spółek występują w polskim prawie i uniknij najczęściej popełnianych błędów.

Spółka jest formą współdziałania gospodarczego, która powstaje na skutek umowy (wyjątek - spółka wodna). Zwykle dla utworzenia spółki potrzeba co najmniej dwóch osób (wyjątek - jednoosobowa spółka z o.o. oraz spółka akcyjna, gdy założycieli musi być z zastrzeżeniem kilku wyjątków - przynajmniej trzech). Spółki można klasyfikować w oparciu o różne kryteria. Najbardziej znane podziały spółek to: W oparciu o kryterium miejsca regulacji: spółka cywilna - uregulowana w Kodeksie cywilnym, spółki handlowe np. jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna - uregulowane w Kodeksie spółek handlowych, podlegają wpisowi do rejestru. W oparciu o kryterium substratu - istoty spółki: spółki osobowe np. cywilna, jawna, komandytowa - nie posiadają osobowości prawnej, opierają się na stałym składzie osobowym wspólników, wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Spółki kapitałowe - z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna - posiadają osobowość prawną oraz ponoszą odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania; skład wspólników może się zmieniać przez zbycie tytułu uczestnictwa w spółce (udział lub akcja). Spółka cywilna jest spółką najbardziej popularną, powstającą w drodze samej umowy pomiędzy wspólnikami (umowa ta powinna być zawarta na piśmie). Może być założona dla każdego celu gospodarczego. Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązują się do współdziałania w celu osiągnięcia celu spółki w sposób oznaczony w umowie, w szczególności przez wniesienie wkładów.  Wkładem do spółki mogą być rzeczy, pieniądze lub praca wspólnika. Wkłady wniesione przez wspólników oraz dochody uzyskiwane przez spółkę w czasie jej trwania są majątkiem wspólnym wszystkich wspólników, stanowiącym tzw. współwłasność łączną. Cechą charakterystyczną takiej współwłasności jest brak oznaczenia udziałów w rzeczy wspólnej, dopóki współwłasność istnieje. Każdy wspólnik jest właścicielem majątku jako całości, a także każdej rzeczy i prawa wchodzącego w skład tego majątku. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku tak długo, jak długo spółka istnieje. Skutkiem opisanej wyżej sytuacji majątkowej spółki cywilnej jest fakt, iż zobowiązania spółki obciążają solidarnie wszystkich wspólników. Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki nie tylko majątkiem wspólnym, lecz również majątkiem osobistym, przy czym odpowiedzialność wspólników jest niezależna od ich udziału w zyskach i stratach spółki. Udział w zyskach i stratach spółki - jeśli umowa nie stanowi inaczej - jest niezależny od rodzaju i wartości wkładu i dzielony jest pomiędzy wspólników w częściach równych.  Prowadzenie spraw spółki jest prawem i obowiązkiem każdego  wspólnika. Wspólnicy w umowie lub uchwale mogą postanowić, że sprawy spółki prowadzić będzie jeden lub kilku wspólników. Uprawnienie wspólników do samodzielnego prowadzenia spraw spółki kodeks ogranicza do spraw należących do zakresu zwykłych czynności spółki - w innych sprawach potrzebna jest zgodna decyzja wszystkich wspólników, podobnie jak w przypadkach, kiedy to jeden ze wspólników kwestionuje sposób prowadzenia spraw spółki przez drugiego wspólnika. Wszelkie decyzje wspólników spółki cywilnej zapadają jednogłośnie - wymagana jest zgoda wszystkich wspólników. W stosunkach z osobami trzecimi spółka reprezentowana jest przez wspólników na tych samych zasadach i w tym samym zakresie jak przy prowadzeniu spraw spółki. Spośród dwóch spółek kapitałowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przewidziana jest dla przedsięwzięć gospodarczych na tyle poważnych, że wymagają one powołania silnej struktury z osobowością prawną i władzami, ale nie tak znacznej, aby tworzyć spółkę akcyjną.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dobrą formą prawną dla współdziałania gospodarczego niewielu osób, zwłaszcza przy założeniu osobistego działania przynajmniej niektórych wspólników.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Rejestracja wzorów przemysłowych i użytkowych

Jak zarejestrować w Urzędzie Patentowym wzory użytkowe i przemysłowe. Udzielenie prawa ochronnego następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu opłaty.Wzory przemysłowe to nowa kategoria przedmiotów chronionych prawem, w miejsce dotychczasowych wzorów zdobniczych. Wzorem przemysłowym jest nowa i oryginalna, nadająca się do

Czytaj więcej...