Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Rękojmia z tytułu wad towaru

Napisane 14.11.2020 przez admin

Tagi: rękojmia towar sprzedaż kupujący prawo konsumenta urząd ochrony konsumenta

Polecane

Czym jest rękojmia i jakie daje prawa konsumentowi - kupującemu? Jak korzystać z rękojmi i egzekwować swoje prawa konsumenckie?

To kolejna, obok gwarancji jakości, forma ochrony konsumenta, zabezpieczająca interesy kupującego. Przewiduje ona, że sprzedawca jest odpowiedzialny wobec nabywcy za wady rzeczy - zarówno fizyczne, jak i prawne. Wady fizyczne powodują, że rzecz ma mniejszą użyteczność lub wartość albo nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewniał kupującego. Z kolei rękojmia za wady prawne oznacza odpowiedzialność sprzedawcy za to, że np. rzecz stanowi własność osoby trzeciej lub obciążona jest prawem osoby trzeciej. W przypadku zaistnienia jednej z wymienionych wad kupujący, korzystając z prawa rękojmi, może od umowy kupna odstąpić albo zażądać obniżenia ceny za towar. Rezygnacja z zakupu jest decyzją szczególnie uciążliwą dla sprzedawcy, stąd ustawodawca stworzył mu pewne możliwości uniknięcia tej ewentualności. Otóż jeśli sprzedawca niezwłocznie rzecz wymieni na nową lub ją naprawi, wówczas nabywający nie może odstąpić od kupna, powołując się na rękojmię za wady. Przepis ten nie obowiązuje w stosunku do rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz jeżeli  rzecz będąca przedmiotem sprzedaży była już wcześniej wymieniana lub naprawiana. Warto pamiętać, że rzeczy oznaczone co do gatunku mogą być z tytułu rękojmi wymienione na nowe, a nie naprawione. Naprawa, wyjątkowa w przypadku rękojmi, dotyczyć może tylko rzeczy oznaczonych co do tożsamości i jedynie wówczas, gdy sprzedawca jest zarazem producentem towaru. Gdy kupujący żąda z tytułu rękojmi obniżenia ceny towaru, obniżenie to oblicza się porównując wartość towaru wolnego od wad do wartości rzeczy z uwzględnieniem wady. W odniesieniu do rzeczy oznaczonych co do gatunku z tytułu rękojmi nabywca - obok żądania odstąpienia od umowy i obniżenia ceny - może  zamiennie wymagać dostarczenia mu takiej samej ilości rzeczy wolnej od wad wraz z naprawieniem szkody wynikłej z opóźnienia w realizacji umowy. Termin zawiadomienia sprzedawcy o wadzie produktu będzie zachowany, gdy przed jego upływem zostanie wysłany do zbywcy list polecony informujący o roszczeniu. Ponadto przepisy dotyczące terminu zawiadomienia nie mają zastosowania, gdy sprzedawca wadę towaru zataił lub zapewnił wcześniej kupującego, że wady nie istnieją. Roszczenie bowiem z tytułu rękojmi za wady przysługuje nabywcy niezależnie od tego, czy sprzedawca wiedział o istnieniu wady czy też powstała ona z jego winy. Zatajenie wady nie powoduje więc powstania odpowiedzialności, a tylko zwiększa jej surowość, np. przez nieobowiązywanie przepisów o terminie zawiadomienia o wadzie i terminie przedawnienia, a także przez spowodowanie bezskuteczności umownego ograniczenia zakresu rękojmi. Kupujący nie może się powoływać na prawa przysługujące mu z tytułu rękojmi jedynie wówczas, gdy wiedział o istnieniu wady w chwili zawarcia umowy (w odniesieniu do rzeczy oznaczonych co do tożsamości) lub w chwili wydania rzeczy (w odniesieniu do rzeczy oznaczonych co do gatunku). Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku, a jeśli ich przedmiotem jest nieruchomość - po upływie 3 lat od chwili  wydania rzeczy kupującemu. Z upływem roku wygasają również  roszczenia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy z tym, że jeśli nabywca o wadzie dowiedział się z powództwa osoby trzeciej, termin roczny rozpoczyna się w dniu, w którym orzeczenie wydane w sprawie z powództwa osoby trzeciej stało się prawomocne. I w tym jednak przypadku podane wyżej terminy nie obowiązują, gdy sprzedawca wadę zataił. W przeciwieństwie do gwarancji, odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie wymaga deklaracji złożonej na piśmie. Dotyczy ona wszystkich produktów, a więc także tych, na które wystawiono pisemną gwarancję.

Obecnie kupujący ma prawo wybrać, czy nabywając towar korzystać będzie z ochrony wynikającej z gwarancji czy też z rękojmi za wady.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Jak ustanowić prawne przedstawicielstwo

Jak ustanowić pełnomocnika w firmie i w jakim zakresie może on nas reprezentować. Sprawdź jakie umocowania prawne mogą nam ułatwić pracę w firmie.Przedstawicielstwo polega na tym, że inna osoba dokonuje czynności prawnej w naszym imieniu i na nasz rachunek. Czynność ta wywołuje skutki w naszej sferze prawnej, a nie w sferze prawnej naszego

Czytaj więcej...