Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Rejestracja wzorów przemysłowych i użytkowych

Napisane 17.11.2020 przez admin

Tagi: urząd patentowy wzór przemysłowy wzór użytkowy znak towarowy prawo patentowe ochrona prawna

Jak zarejestrować w Urzędzie Patentowym wzory użytkowe i przemysłowe. Udzielenie prawa ochronnego następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu opłaty.

Wzory przemysłowe to nowa kategoria przedmiotów chronionych prawem, w miejsce dotychczasowych wzorów zdobniczych. Wzorem przemysłowym jest nowa i oryginalna, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania postać wytworu, przejawiająca się w szczególności w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub ornamencie. Od dotychczas chronionych wzorów zdobniczych wzory przemysłowe różnią się głównie tym, że nie muszą "zmierzać" do celów estetycznych. Natomiast od wzorów użytkowych różnią się tym, że nie muszą spełniać przesłanki użyteczności. Wzór uważa się za nowy, o ile przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa, nie został podany do powszechnej wiadomości w sposób, który umożliwiłby jego odtworzenie, ani też nie był z wcześniejszym pierwszeństwem zgłoszony i następnie zarejestrowany. Wzór jest oryginalny, o ile różni się w sposób wyraźny od wzorów znanych i jego cechy nie są wyłącznie kombinacją cech znanych wzorów.  Na wzór przemysłowy udzielane jest prawo z rejestracji, poprzez które nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski.  Prawo to trwa przez okres 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Udzielenie tego prawa następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny. Nie udziela się praw z rejestracji na wzory, których korzystanie byłoby  sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji określa rysunek wzoru i jego istotne cechy wskazane w opisie. Prawo to ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie. Dlatego też ważne jest właściwe określenie kategorii tych wytworów w zgłoszeniu. Naruszeniem prawa z rejestracji jest wytwarzanie, wprowadzanie do  obrotu lub importowanie w celach handlowych wytworów będących naśladownictwem wzoru przemysłowego. Dozwolone jest zatem wytworzenie takiego wytworu np. w celach prywatnego użytku. Wzory przemysłowe mogą być przedmiotem prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe trwają przez okres 70 lat od śmierci twórcy lub ostatniego ze współtwórców, tj. tego, który przeżył pozostałych. Natomiast ochrona praw majątkowych do utworu wynikająca z przepisów prawa autorskiego nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego (będącego jednoczenie utworem) i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór. Tym samym po 25 latach od uzyskania prawa z rejestracji twórca zostaje "ograniczony" w swoich autorskich prawach majątkowych. Nadal może się jednak powoływać na ochronę autorskich praw osobistych. Prawo z rejestracji wzoru może być unieważnione na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny i wykaże, że nie zostały spełnione ustawowe warunki uzyskania tego prawa. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Rozwiązanie jest użyteczne, jeżeli pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Natomiast pod pojęciem nowości należy rozumieć, iż wzór nie jest częścią stanu techniki (wszystkiego tego, co przed datą, według której określa się pierwszeństwo do zyskania prawa ochronnego, zostało udostępnione do powszechnej wiadomości, w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie, ujawnienie lub w inny sposób). Nowość wzoru jest oceniana obiektywnie, a nie subiektywnie na podstawie wiedzy twórcy. Na wzór użytkowy jest udzielane prawo ochronne, który daje prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Prawo to trwa 10 lat od dokonania zgłoszenia we Urzędzie Patentowym. Zakres prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.

Przyznane prawa ochronne są wpisywane do rejestru wzorów użytkowych. Wyłączone spod ochrony są m.in. takie wzory użytkowe, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym (np.  służyłyby do popełniania przestępstw), dobrymi obyczajami.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...