Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Patenty i wynalazki, jak zgłosić?

Napisane 11.11.2020 przez admin

Tagi: patent urząd patentowy wynalazek wzór przemysłowy prawo ochrona prawna znak towarowy

Urząd patentowy umożliwia rejestrację prawa patentu na wynalazki, wzory przemysłowe i znaki towarowe. Zrób to sam bez prawnika czy kancelarii!

Patenty udzielane są na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. Przesłanka nowości wynalazku jest ustalana na podstawie stanu techniki istniejącego przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu. Stan techniki wyznaczają informacje udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wynalazek spełnią przesłankę poziomu wynalazczego, jeżeli nie wynika on w sposób oczywisty dla znawcy danej dziedziny ze stanu techniki. Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. w myśl prawa własności przemysłowej za wynalazki nie uważa się w szczególności: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, wytworów, których niemożność wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, programów do maszyn cyfrowych, przedstawienia informacji. Poza wymienionymi wyżej przypadkami patentów nie udziela się na wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, za wyjątkiem mikrobiologicznych sposobów hodowli oraz wytworów uzyskiwanych takimi sposobami, sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach, za wyjątkiem produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. Zgłoszenie wynalazku następuje poprzez wniesienie do urzędu patentowego podania wraz z opisem wynalazku ujawniającym jego istotę, zastrzeżeniami patentowymi, skrótem opisu i w razie potrzeby rysunkami. W sytuacji gdy zgłaszający wynalazek nie jest jego twórcą, wówczas w podaniu powinien on wskazać rzeczywistego autora wynalazku oraz podstawę, dzięki której uzyskał prawo do ubiegania się o patent. W opisie wynalazku zgłaszający powinien przedstawić go na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł wynalazek zrealizować. W opisie powinny znaleźć się w szczególności następujące informacje: tytuł wynalazku, dziedzina techniki, której wynalazek dotyczy, znany stan techniki, przedmiot rozwiązania oraz możliwość zastosowania wynalazku. Szczególnie istotne znaczenie posiadają tzw. zastrzeżenia patentowe, bowiem one decydują o zakresie ochrony wynalazku. Zastrzeżenia patentowe powinny określać zastrzegany wynalazek przez podanie wszystkich koniecznych cech technicznych rozwiązania w sposób wyczerpujący i odpowiedni dla przedmiotu żądanej ochrony. Każde zastrzeżenie powinno być sformułowane jasno i zwięźle. Zgłoszenie wynalazku uznaje się za dokonane z chwilą dostarczenia do Urzędu Patentowego wyżej wymienionych dokumentów. Udzielenie patentu na wynalazek następuje w formie decyzji, po przeprowadzeniu przez Urząd Patentowy badania w celu stwierdzenia, czy zgłoszone rozwiązanie techniczne posiada zdolność patentową. Przyznanie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego, który obejmuje także opis wynalazku Wraz z zastrzeżeniami patentowymi i rysunkami. Z chwilą uzyskania patentu podmiot, który dokonał zgłoszenia, nabywa wyłączne prawo korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Wyłączne prawo z patentu trwa przez okres 20 lat, licząc od daty zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym. Prawo do patentu oraz patent są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu wydaje decyzję o odmowie jego udzielenia. Na decyzje Urzędu Patentowego stronie przysługują następujące środki odwoławcze: I wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej mieści się w Warszawie. Wnioski można składać online lub osobiście.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:
Następny artykuł:

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Podpisanie aktu notarialnego

Czy pandemia wymusi podpis elektroniczny pod aktem notarialnym? Jak działa tradycyjna kancelaria notarialna i podpisanie aktu notarialnego nabycia nieruchomości w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz innych miastach?Akt notarialny to sporządzony przez notariusza dokument stwierdzający czynność urzędową. Najczęściej stwierdza on zawarcie określonej

Czytaj więcej...