Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.
Polecane

Optymalizacja czasu i kosztu pracy przez managera

Napisane 05.12.2020 przez admin

Tagi: czas-pracy pracownik zatrudnienie ogłoszenia-praca kalkulator-godzin statystyki gnu-r programista liczenie-czasu-pracy aplikacje optymalizacja-czasu-pracy koszt-pracy human-resource manager aplikacja excel rozliczenie księgowość raport wykresy zestawienia zarząd

Pracodawcy i managerowie, działy human resources zajmują się liczeniem czasu pracy, statystykami,  optymalizacją kosztów pracy przy wykorzystaniu aplikacji webowych, oprogramowania desktop oraz arkuszy kalkulacyjnych excel. Także w księgowości przydatne jest wsparcie nowych technologi.

Czas pracy to pojęcie ekonomiczne i socjologiczne, ale także prawne, występujące w obowiązujących przepisach z zakresu prawa pracy. Co to jest czas pracy? Według art.128 Kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub  innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Z tego wynika, że ustawodawca uznaje za czas pracy nie tylko czas efektywnego świadczenia pracy, lecz czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy. Pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy wówczas, gdy jest gotów do świadczenia pracy, tzn. znajduje się w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy w stanie umożliwiającym podjęcie pracy i jej wykonanie. Zgłoszenie się do pracy lub przebywanie w miejscu pracy nie oznacza gotowości do jej świadczenia, albowiem stan fizyczny lub intelektualny pracownika może mu uniemożliwić świadczenie pracy. Z drugiej strony takie określenie czasu pracy powoduję, że do czasu pracy wlicza się wszelkie przerwy w rzeczywistym świadczeniu pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, np. wskutek awarii, braku surowców itp. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, do czasu pracy wliczane są również przerwy wypoczynkowe lub przeznaczone na spożycie posiłku nie przekraczające jednorazowo 15 minut. Czas dyżuru odbywanego w normalnych godzinach pracy zalicza się do czasu pracy na ogólnych zasadach, a czas dyżuru pełnionego poza wspomnianymi godzinami (w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę) zalicza się do czasu pracy tylko wtedy, gdy pracownik wykonywał w tym czasie pracę. Czas podróży służbowej nie jest wliczany do czasu pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy podczas podróży służbowej pracownik wykonuje pracę (np. kierowca) oraz gdy pracownik obowiązany jest  zgodnie z zakresem czynności do wyjazdów poza stałe miejsce pracy w celu wykonywania konkretnych czynności w miejscu docelowym. Podstawową normą czasu pracy przewidzianą w kodeksie pracy jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy (art. 129 k.p.). Jednakże: w okresie od dnia 1 maja 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie może przekroczyć 42 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie może przekroczyć 41 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Podstawowy czas pracy jest określeniem umownym czasami jest ustalony w konstytucji lub gdy konstytucja nie wypowiada się w tej sprawie - unormowany w ustawie zwykłej, obejmującej swym zakresem najszerszy krąg pracowników. Jest on więc typowym, najpowszechniej występującym wymiarem czasu pracy pracowników w danym kraju, w tym sensie uznanym za podstawowy. Kodeks pracy w określonych sytuacjach zezwala na wydłużenie dziennej normy czasu pracy (powyżej 8 godzin): w celu zachowania przeciętnych tygodniowych norm czasu  pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, w okresie od dnia 1 maja  2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. dobowy wymiar czasu pracy  może być podwyższony, jeżeli jest to możliwe ze względu na organizację pracy, nie więcej niż do 10 godzin, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy (np. przy pilnowaniu) lub jej organizacją, dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru  czasu pracy do 12 godzin na dobę. Nie dotyczy to jednak pracowników wymienionych w art. 1295 kodeksu pracy. W przypadku pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, a także pracowników młodocianych w wieku do 16 lat oraz pracowników, których czas regulowany jest przepisami szczególnymi, przewidującymi niższy wymiar czasu pracy  od normy podstawowej. Omawiane normy czasu pracy nie mają zastosowania, gdy ze względu na jej rodzaj lub organizację czas pracy określonych pracowników nie da się wymierzyć w godzinach, lecz jest określony wymiarem zadań, jakie pracownik ma wykonać (tzw. nienormowany czas pracy). Stwierdzenie takie nie oznacza jednak, że ich czas pracy jest nieograniczony. Zadania tych pracowników powinny być bowiem ustalone w taki sposób, aby pracownicy mogli je wykonywać w ramach podstawowego czasu pracy (art 1298 k.p.). Przepisy Kodeksu pracy nie są jednak jedynymi przepisami określającymi wymiar czasu pracy pracowników, bowiem obok przepisów Kodeksu pracy czas pracy poszczególnych grup pracowników regulują pragmatyki służbowe, a także układy zbiorowe pracy, które ustaliły inny wymiar czasu pracy tych pracowników. Należy pamiętać również o tym, że maksymalne granice dziennego i tygodniowego wymiaru czasu pracy uregulowane zostały  przepisami Kodeksu pracy o charakterze jednostronnie bezwzględnie obowiązującym. Oznacza to, że wymiar czasu pracy dla poszczególnych pracowników nie musi być ustalony w aktach normatywnych niższego rzędu lub w umowie o pracę powyżej  granicy określonej w Kodeksie pracy. Może on natomiast zostać ukształtowany poniżej tej granicy w przepisach niższego rzędu, układach zbiorowych pracy, a także, jeżeli zachodzi taka potrzeba, również w umowie o pracę. Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

Liczenie czasu pracy, raportowanie kosztów pracowniczych ze statystykami dla firm, zarządów spółek powinny być przedstawiane w formie czytelnych raportów z interaktywnymi wykresami. Aby szybko tworzyć takie raporty polecamy korzystanie z aplikacji webowych i programów komputerowych desktop, oraz środowiska GNU-R które wzbogacą i przyspieszą tworzenie raportów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...