Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Ogłoszenie upadłości czyli bankructwo

Napisane 19.11.2020 przez admin

Tagi: upadłość konsumencka bankructwo problemy finansowe konsolidacja długu długi zobowiązania finansowe wierzyciel kredyt pożyczka niewypłacalność

Masz problemy finansowe? Zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości lub rozważasz wzięcie pożyczki lub kredytu który pomógłby Ci wydostać się z finansowego dołka?

Bankructwo oznacza niewypłacalność dłużnika, czyli sytuację, w której majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie istniejących zobowiązań. W prawie polskim skutki niewypłacalności dłużnika zostały uregulowane w pełny sposób jedynie w stosunku do przedsiębiorców, tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Nie ma jednak takiego uregulowania w stosunku do podmiotów nie prowadzących takiej działalności. Jednakże również w stosunku do tych podmiotów niewypłacalność powoduje różne odmienne skutki. Jeśli więc dłużnik stał się niewypłacalny z umowy wzajemnej, to: wierzyciel może żądać spełnienia przez niego świadczenia bez względu na zastrzeżony termin, dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki z uwagi na zły stan majątkowy pożyczkobiorcy, jeżeli zły stan majątkowy nie był znany udzielającemu  pożyczkę w chwili zawarcia umowy, bank może wypowiedzieć umowę kredytową niewypłacalnemu kredytobiorcy W całości lub części, niewypłacalność lub ogłoszenie upadłości akceptanta, wystawcy lub trasata weksla powoduje natychmiastową płatność  weksla i prawo posiadacza weksla do wdrożenia poszukiwania  zwrotnego. Niewypłacalność dłużnika ma również wpływ na skuteczność czynności prawnych przez niego dokonanych. Otóż wierzyciel takiego dłużnika może dochodzić (w drodze powództwa przeciwko osobie trzeciej) uznania za bezskuteczną czynność dłużnika, na skutek której stał się on niewypłacalny lub niewypłacalny w większym stopniu niż przed dokonaniem czynności. W razie zawarcia przez dłużnika umowy przejęcia długu z osobą trzecią za zgodą wierzyciela oświadczenie wierzyciela jest bezskuteczne, jeżeli nie wiedział on, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. W wypadku solidarności dłużników, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie czyli część długu przypadającą na niewypłacalnego dłużnika rozkłada się pomiędzy pozostałych dłużników solidarnych, proporcjonalnie do wielkości części obciążającej każdego z nich. Ogłoszenie upadłości lub niewypłacalności przedsiębiorcy stanowi podstawę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez każdego z wierzycieli oraz przez samego dłużnika. Upadłość dłużnika będącego osobą prawną, spółką jawną lub komandytową w stanie likwidacji może być ogłoszona nie tylko w wypadku zaprzestania płacenia długów, ale również mimo płacenia długów, jeżeli jego majątek nie wystarcza na ich pokrycie. Nie może być jednak ogłoszona upadłość przedsiębiorcy, jeżeli zaprzestanie płacenia długów jest krótkotrwałe. Nie można też ogłosić upadłości w stosunku do niektórych podmiotów, m.in. państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, instytucji i organizacji utworzonych w drodze ustawy, przedsiębiorstw państwowych Polskie Koleje Państwowe, portów lotniczych, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", Mennicy Państwowej, Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i przedsiębiorcy nie będącego osobą prawną, którego działalność nie wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (np. indywidualnego rolnika).

Ogłoszenia upadłości dokonuje w zasadzie sąd rejonowy, sąd gospodarczy. Wyjątkowo ogłoszenia upadłości banku i zakładu ubezpieczeń dokonuje sąd okręgowy, sąd gospodarczy.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości: wymieni imię i nazwisko, firmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę upadłego, wezwie wierzycieli upadłego, aby zgłosili swe wierzytelności w oznaczonym terminie, wyznaczy sędziego komisarza i syndyka upadłości. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostaje podane do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym  i Gospodarczym oraz w prasie lokalnej. Na postanowienie sądu pierwszej instancji o ogłoszeniu upadłości zażalenie przysługuje tylko upadłemu, natomiast na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości tylko wnioskodawcy, jeżeli jednak postanowienie dotyczy upadłości przedsiębiorstwa państwowego, zażalenie służy w każdym wypadku organowi założycielskiemu przedsiębiorstwa i organowi reprezentującemu Skarb Państwa, mimo że organy te nie były wnioskodawcą. Na postanowienie dotyczące ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń zażalenie przysługuje ponadto Państwowemu Urzędowi  Nadzoru Ubezpieczeń, zaś dotyczące ogłoszenia upadłości banku - Komisji Nadzoru Bankowego. Na postanowienie sądu drugiej instancji dotyczące ogłoszenia upadłości służy kasacja na tych samych zasadach co zażalenie. Skutki ogłoszenia upadłości na skutek ogłoszenia upadłości powstaje szereg następstw zarówno co do osoby, jak i majątku upadłego. Upadły traci możliwość zarządzania całym swoim majątkiem i obowiązany jest wydać go  syndykowi, który będzie zarządzać tym majątkiem, przeprowadzi jego likwidację przez sprzedaż (o ile to możliwe całego przedsiębiorstwa, a w przeciwnym razie ruchomości lub nieruchomości), ściągnie wierzytelności od dłużników upadłego, a następnie sporządzi plan podziału funduszów masy pomiędzy wierzycieli. Nadzór nad czynnościami syndyka sprawuje sędzia-komisarz, który kieruje także tokiem postępowania upadłościowego. Sędzia, komisarz może ustanowić radę wierzycieli, jeżeli uzna to za konieczne. Rada wierzycieli służy pomocą syndykowi i kontroluje jego czynności, a także bada stan funduszów masy. Każdy z wierzycieli, który chce uczestniczyć w czynnościach postępowania upadłościowego, winien zgłosić swoją wierzytelność sędziemu - komisarzowi celem wciągnięcia jej na listę. Tylko takie wierzytelności mogą być uwzględnione w planie podziału funduszów masy. Sąd prowadzący postępowanie upadłościowe pozbawi tego przedsiębiorcę i jego reprezentanta, którzy nie zgłosili w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek na okres od dwóch do pięciu lat oraz pełnienia funkcji reprezentanta, pełnomocnika przedsiębiorcy oraz pełnienia funkcji w organach spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółdzielni, chyba że nie ponoszą oni winy. Sądy gospodarcze właściwe w sprawach upadłości prowadzą rejestr tych osób, zaś Minister Sprawiedliwości prowadzi centralną ewidencję.

Jeżeli została ogłoszona upadłość twojego dłużnika, powinieneś zgłosić swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi w terminie oznaczonym w obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości celem jej umieszczenia na liście wierzytelności, sprawdzić, czy wierzytelność została umieszczona na liście, w jakiej wysokości iw jakiej kategorii, sprawdzić, czy wierzytelność została uwzględniona w planie podziału funduszów masy upadłości i jaka kwota została w nim przyznana.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Księga wieczysta z dostępem online

Księga wieczysta to dowód osobisty nieruchomości z publicznym dostępem online. Prowadzone przez wyspecjalizowane wydziały sądów rejonowych, a mianowicie przez wydziały ksiąg wieczystych. Dla każdej nieruchomości prowadzi się oddzielną księgę wieczystą. Księga wieczysta składa się z czterech działów: dział pierwszy obejmuje oznaczenie

Czytaj więcej...