Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Miejsce zamieszkania a obowiązek meldunkowy

Napisane 19.11.2020 przez admin

Tagi: tożsamość podpis meldunek podstawa prawna obywatel polski podpis zaufany cyfrowa tożsamość

Na czym polega obowiązek meldunkowy i kogo dotyczy? Każdy kto mieszka w Polsce ma obowiązek meldunkowy, pozwala to potwierdzić jego tożsamość. W 2018 roku zapowiedziano zniesienie meldunku, jednak nie wdrożono tego.

Jest to miejsce, w którym dana osoba przebywa przez dłuższy okres i z którym jest związana trwale więzami osobistymi, rodzinnymi, majątkowymi czy zawodowymi. W różnych państwach, w zależności od przyjętych w nich systemów prawnych, sposób ustalania miejsca zamieszkania i konsekwencje prawne lub administracyjne przebywania w danym miejscu zamieszkania są różne. Miejsce zamieszkania może być ustalane na podstawie deklaracji osoby zainteresowanej, popartej ewentualnie pisemnym dowodem (np. listem zaadresowanym do tej osoby na określony adres). Może ono być też dokumentowane urzędowym zapisem w dokumencie stwierdzającym tożsamość danej osoby. W zależności od funkcjonującego w danym państwie systemu prawnego miejsce zamieszkania osoby może powodować określone konsekwencje prawne i administracyjne. Chodzi o tzw. właściwość miejscową, czyli  konieczność załatwiania przez daną osobę określonych spraw w sądach, urzędach czy instytucjach, które obszarem swojego działania obejmują miejsce jej zamieszkania. Miejsce zamieszkania może także określać przynależność do instytucji regionalnych, nadawać pewne przywileje lub uprawnienia polityczne, jak na przykład prawo głosowania w wyborach regionalnych. Polskie prawo cywilne za miejsce zamieszkania osoby fizycznej  uznaje miejscowość, w której osoba znajduje się z zamiarem stałego tam przebywania. Tak rozumiane miejsce zamieszkania określa właściwość miejscową sądów, urzędów skarbowych, urzędów miejskich czy gminnych oraz ich organów (np. ośrodków pomocy  społecznej). Określa ono także przynależność do instytucji regionalnych. Miejsce zamieszkania określa uprawnienie do uczestniczenia w wyborach do samorządu lokalnego czy w referendach organizowanych na danych terenach. W niektórych rejonach Polski miejsce zamieszkania na terenach przygranicznych daje możliwość przekraczania granicy na podstawie innych dokumentów niż paszport. Czasami właściwość miejscowa jest zawężona w związku z wprowadzeniem rejonizacji, czyli przypisaniem określonych sądów, urzędów czy instytucji do poszczególnych części miejscowości. W Polsce stwierdzenie miejsca pobytu osoby dokonywane jest na podstawie zameldowania - dowodu stałego lub czasowego pobytu danej osoby w konkretnym miejscu (pod określonym adresem). Zameldowanie może dotyczyć: pobytu stałego, gdy osoba zamierza przebywać stale pod określonym adresem, pobytu czasowego, gdy osoba nie ma zamiaru zmienić miejsca pobytu stałego, ale przebywa okresowo w innej miejscowości lub nawet w tej samej miejscowości co pobyt stały, ale pod innym adresem (rozróżnia się pobyt czasowy do 2 miesięcy i pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy).  Zameldowanie dokonywane jest najczęściej przez właściwe ze względu na miejsce pobytu osoby urzędy gminy czy urzędy miasta. Fakt zameldowania odnotowywany jest w prowadzonej przez te urzędy dokumentacji. Potwierdzeniem zameldowania jest odpowiedni wpis w dowodzie osobistym. Również w innych dokumentach uwzględnia się miejsce stałego pobytu ich posiadacza (prawo jazdy, legitymacja szkolna czy studencka). Zameldowanie  i wymeldowanie się (zgłoszenie faktu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące) jest  obowiązkiem ustawowym, a jego niedopełnienie może być ukarane jako wykroczenie. Zameldowania na pobyt stały i pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy  dokonuje się pisemnie na specjalnych formularzach. Formularze  te, wydawane w urzędach gmin i miast, powinny być wypełnione przez osobę dokonującą zameldowania. W takich formularzach podaje się swoje dane personalne, informacje o stanie cywilnym, serię i numer dokumentu tożsamości. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy podaje się okres pobytu i miejsce stałego pobytu. W przypadku zameldowania na pobyt stały podaje się także informacje o poprzednim miejscu stałego pobytu, stosunku do służby wojskowej i swoje uprawnienia do przebywania pod określonym adresem. Zameldowania takie podlegają opłacie  znaczkami skarbowymi na formularzu zameldowania. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego na okres powyżej 2 miesięcy dokonuje się w sposób analogiczny. Zameldowania i wymeldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy dokonuje się ustnie. W każdym przypadku zameldowania czy wymeldowania należy posiadać ze sobą dowód osobisty, a przypadku podlegania obowiązkowi służby wojskowej także książeczkę wojskową.

Obowiązek  zameldowania na pobyt stały lub czasowy powstaje wtedy, gdy w określonym miejscu zamierzamy przebywać dłużej niż 3 doby.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Ceny umowne w transakcjach

Ceny stosowane umowne stosowane w umowach sprzedaży lub usługi wyrażają wartość jaką musi zapłacić nabywca - kontrahent.Zgodnie z ustawową definicją cena to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy za towar lub usługę. W praktyce najczęściej spotkać możemy się z cenami

Czytaj więcej...