Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Mandat karny kiedy warto odmówić przyjęcia?

Napisane 19.11.2020 przez admin

Tagi: mandat fotoradar policja drogowa prędkość na drodze cennik mandatów punkty utrata prawa jazdy punkty karne likwidacja punktów prawnik egzamin

Mandat można otrzymać od policji, straży miejskiej, SOK, GITD, CANARD,  inspektora sanitarnego, straży leśnej, straży pożarnej. Jak odwołać się, czy można odmówić przyjęcia? Sąd Grodzki lub kancelaria prawna to droga dłuższa ale czasami opłacalna.

Mandat karny to uproszczona forma nałożenia grzywny za wykroczenie. Zamiast sporządzać wniosek o ukaranie sprawcy wykroczenia przez sąd, policjant (lub inny uprawniony funkcjonariusz) za niektóre wykroczenia może nakładać w drodze mandatu karnego grzywny w wysokości od 5zł do 500zł (wyjątkowo do 1000 zł), jeżeli: schwyta sprawcę na gorącym uczynku lub bezpośrednio po nim, albo pod nieobecność sprawcy stwierdzi naocznie lub za pomocą urządzenia pomiarowo-kontrolnego popełnienie wykroczenia, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy. W pierwszym przypadku nałożenie grzywny w drodze mandatu może nastąpić do 3 dni po ujawnieniu czynu. W drugim zaś nawet do 14 dni (np. w sytuacji wykorzystania wideoradaru). Funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego obowiązany jest pouczyć sprawcę o prawie odmowy przyjęcia mandatu oraz o tym, że w razie odmowy przyjęcia mandatu sporządzony zostanie wniosek o ukaranie. Tak więc mandat jest tylko propozycją, można go przyjąć, ale można też odmówić jego przyjęcia (jeśli  uważamy, że funkcjonariusz nie ma racji), ale wtedy sprawa będzie w zwykłym trybie rozpoznana przez sąd rejonowy. W sądzie można "wywalczyć" uniewinnienie, ale też sąd może (choć oczywiście nie musi) orzec karę surowszą niż proponowana wcześniej w formie mandatu. Wyróżnia się trzy rodzaje mandatów: gotówkowy (jedynie wobec osób czasowo przebywających na terytorium RP), kredytowany zwykły, kredytowany nałożony zaocznie (stosowany bardzo rzadko). Każdy mandat staje się prawomocny (a więc ostateczny i nieodwołalny) z chwilą przyjęcia przez sprawcę wykroczenia. Od przyjętego mandatu nie można się odwoływać. Mandat gotówkowy jest przyjęty i staje się prawomocny z chwilą zapłaty gotówki do rąk funkcjonariusza. Druk mandatu służy za pokwitowanie. Mandat kredytowany jest przyjęty z chwilą przyjęcia druku i od  tej chwili w terminie 7 dni należy wpłacić nałożoną grzywnę na odpowiednie konto. W razie wpłaty grzywny w przypadku mandatu kredytowego na rachunek bankowy wszystkie koszta związane powiadomieniem organów mandatowych (czyli uprawnionych do nakładania mandatów) jest obecnie około 20. Najbardziej znanym z nich jest policja, ale mandaty mogą też wystawiać strażnicy miejscy, sokiści, inspektorzy sanitarni i handlowi, strażnicy leśni, strażacy i inne uprawnione osoby. Osoba nakładająca mandat powinna mieć pisemne upoważnienie do nakładania mandatów (nie dotyczy to  policjantów).  Pamiętaj, że nie za wszystkie wykroczenia można nałożyć grzywnę w formie mandatu (nie można tego uczynić np. gdy sprawca wykroczenia spożywał alkohol).

Niezapłacony mandat będzie wyegzekwowany w trybie egzekucji administracyjnej. W razie wpłaty grzywny w przypadku mandatu kredytowego na rachunek bankowy wszystkie koszta związane z wpłatą ponosi ukarany.


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Spadek czyli meandry dziedziczenia

Jak uniknąć przyjęcia spadku z długami. Sprawdź jak przyjąć spadek z wyłączeniem dziedziczenia długów przejmowanego majątku.Powołanie do spadku czyli ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego następuje z chwilą otwarcia spadku, tj. chwilą śmierci spadkodawcy. Powołanie do spadku może wynikać z ustawy - dziedziczenie ustawowe,

Czytaj więcej...