Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Lokaty bankowe czyli inwestycja i oszczędzanie

Napisane 19.11.2020 przez admin

Tagi: lokaty bankowe oszczędzanie rachunki oszczędnościowe bank porównanie banków lokaty długoterminowe umowa z bankiem rachunek odszkodowanie wynagrodzenie pasywny dochód pieniądze

Najlepsze lokaty bankowe, ranking lokat. Porównanie lokat bankowych przed inwestycją pieniędzy. Oszczędności na lokatach długoterminowych oraz krótkoterminowych, jak wybrać najlepszy bank?

Ten potoczny termin oznacza rachunki lokat terminowych lub rachunki oszczędnościowe. Rachunki lokat terminowych mogą posiadać osoby fizyczne oraz osoby prawne, natomiast rachunki oszczędnościowe mogą posiadać tylko osoby fizyczne z tym, że kilka osób może posiadać jeden rachunek wspólny. Rachunki oszczędnościowe nie mogą być wykorzystywane przez osoby do rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oprocentowanie jest najistotniejszą cechą rachunku. Oprocentowanie informuje, ile nadwyżki finansowej otrzymamy, gdy daną sumę pieniędzy powierzymy bankowi na czas określony umową. O wysokości tej nadwyżki decyduje stopa procentowa oraz okres naliczania odsetek, czyli tzw. kapitalizacja. Stopa procentowa  może być stała, czyli niezmienna, lub zmienna. Przy stopie zmiennej zmiana oprocentowania następuje w przypadku wystąpienia  określonych w umowie przyczyn (np. zmiana stopnia inflacji), jak funkcjonuje oprocentowanie zmienne możemy prześledzić na przykładzie. Powierzamy bankowi np. 1000 zł na okres 24 miesięcy. W tym czasie stopy procentowe zmieniały się w następujący sposób:  3 miesiące 20%,  5 miesięcy 18%,  4 miesiące 16%, 9 miesięcy 13%, 3 miesiące 10%. O wysokości odsetek decyduje okres kapitalizacji, czyli dopisywania odsetek do kapitału ulokowanego. Gdyby w omawianym przykładzie kapitalizacja następowała po 12 miesiącach, to odsetki już by procentowały i ostateczne wyliczenie wyglądałoby następująco: po 24 miesiącach właściciel lokaty otrzymałby kwotę równą 1175,0 + 143,05 = 1318,08 zł  Na wysokość odsetek wpływ mają różne czynniki, w tym także  kapitalizacja. Umowę rachunku bankowego zawiera się na piśmie. Zgodnie z art. 54 prawa bankowego umowa ta powinna określać: strony umowy, rodzaje otwieranego rachunku, walutę, w jakiej rachunek jest prowadzony, czas, na jaki rachunek został otwarty, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany, sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku, termin wypłaty lub kapitalizacji odsetek, terminy realizacji zleceń posiadacza rachunku, zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza  rachunku, tryb i warunki dokonywania zmian umowy, sposób wypowiedzenia lub rozwiązania umowy rachunku, zasady rozwiązania umowy w razie niedokonywania na rachunku żadnych obrotów. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym podlegają szczególnej ochronie. Są one wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Odrębne regulacje ochrony dotyczą przypadku upadłości banku. Klienci takiego banku poza innymi uprawnieniami wierzycielskimi mają gwarantowane wpłacone środki przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje posiadaczom lokat kwoty razem z odsetkami: 100% lokat o równowartości do 1000 ECU, 90% lokat o równowartości od 1000 ECU do 5000 ECU. Kwoty te są gwarantowane dla posiadacza lokaty lub lokat. Gdy posiada się kilka lokat w banku będącym w upadłości, to łączna kwota wypłacona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny osiągnie wskazaną powyżej wartość. W obawie przed upadłością banków można dywersyfikować lokaty różne banki do wysokości limitów określonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ostatnio znowelizowano ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przepisy tej noweli zakładają sukcesywne podnoszenie kwot gwarantowanych do poziomu przyjętego w Unii Europejskiej. I tak graniczne wartości 90% lokaty będą wynosić od 1.01.2000 r. do równowartości 11 000 ECU, od 1.01.2001 r. do równowartości 15 000 ECU, od 1.01.2002 r. do równowartości 17 000 ECU, od 1.01.2003 r. do równowartości 20 000 ECU. Do końca roku 1999 w banku Pekao SA., PKO BP oraz BGŻ lokaty są gwarantowane do pełnej wartości przez Skarb Państwa. Specyficzne są losy lokaty bankowej po śmierci jej właściciela. Zgromadzone środki wypłacane są: osobie, którą posiadacz wskazał w umowie, do 20-krotności  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, osobie, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów pogrzebu. Kwota wydatkowana na koszty pogrzebu nie wchodzi do masy  spadkowej, natomiast kwota wypłacona uposażonemu wchodzi do tej masy i jest zaliczana na rzecz udziału uprawnionego w spadku.

Pamiętaj, że składając środki finansowe w banku, zawsze należy szczegółowo pytać o warunki lokaty. Zanim podpiszesz umowę lokaty warto zapoznać się z ofertami lokat przynajmniej kilku banków aby wybrać najbezpieczniejszą i najlepiej oprocentowaną lokatę.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Lokaty bankowe czyli inwestycja i oszczędzanie

Najlepsze lokaty bankowe, ranking lokat. Porównanie lokat bankowych przed inwestycją pieniędzy. Oszczędności na lokatach długoterminowych oraz krótkoterminowych, jak wybrać najlepszy bank?Ten potoczny termin oznacza rachunki lokat terminowych lub rachunki oszczędnościowe. Rachunki lokat terminowych mogą posiadać osoby fizyczne oraz osoby prawne

Czytaj więcej...