Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Lekarz medycyny pracy

Napisane 14.11.2020 przez admin

Tagi: lekarz medycyny pracy badanie pracownik lekarz specjalista

Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania kontrolne i okresowe dla pracowników w celu wykluczenie przeciwwskazań do zatrudnienia w konkretnych warunkach pracy.

Są to badania mające na celu sprawdzenie stanu zdrowia pracowników pod kątem ich przydatności do danej pracy. Badania lekarskie pracowników dzielą się na: badania wstępne, podlegają im osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy, a także inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Natomiast badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy. Badania to przeprowadza się w regularnych odstępach czasu, a ich częstotliwość uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy i związanych z nią czynników mogących mieć wpływ na stan zdrowia pracownika. Ponadto pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających ma obowiązek zapewnić im dodatkowo okresowe badania lekarskie po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami, jak również po ustaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie jej takimi badaniami. Badania kontrolne wykonuje się w przypadku niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni. Mają one na celu ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Wszystkie powyższe badania, zwane badaniami profilaktycznymi przeprowadzane są na koszt pracodawcy. Okresowe i kontrolne badania lekarskie powinny być przeprowadzane w godzinach pracy. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które powinno zawierać określenie rodzaju badania, stanowisko lub stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów tych czynników. Profilaktyczne badania mogą być wykonywane tylko przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje. Muszą oni mieć określoną specjalizację w dziedzinie medycyny pracy lub inną, określoną w przepisach, a ponadto muszą się legitymować odpowiednim stażem pracy na odpowiednim stanowisku min. na stanowisku rejonowego lekarza przemysłowego. Badania lekarskie pracowników narażonych na specyficzne zagrożenia związane z wykonywaną pracą np. promieniowanie jonizujące, warunki tropikalne, mogą przeprowadzać wyżej wymienieni lekarze po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia. Lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej lub rodzinnej są uprawnieni do przeprowadzania badań lekarskich tylko tych pracowników, u których na stanowisku pracy nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. Wszyscy lekarze wykonujący badania profilaktyczne z wyjątkiem tych, którzy pełnili służbę lub pracowali w jednostkach wojskowych lub zakładach opieki zdrowotnej MON lub MSW muszą być wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może rozszerzyć zakres badania o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne i badania dodatkowe, jeśli jego zdaniem jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pracownika lub osoby przyjmowanej do pracy. Koszty tych badań pokrywa pracodawca. Po przeprowadzeniu badań lekarz wydaje orzeczenie, w którym stwierdza przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku lub ich brak. Orzeczenia te w formie zaświadczeń przekazywane są pracownikowi i pracodawcy. Jeżeli pracodawca lub pracownik nie zgadza się z treścią wydanego zaświadczenia, może w ciągu 7 dni od dnia wydania orzeczenia wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Dokonuje tego za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie. Ponowne badanie przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony. Jeżeli zaświadczenie wydał lekarz zatrudniony w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, badanie przeprowadza się w najbliższej jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Orzeczenie ustalone na podstawie tego badania jest ostateczne i stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o stanie zdrowia pracownika.

Skierowanie na badanie lekarskie otrzymasz od swojego pracodawcy, pamiętaj że badanie powinno odbyć się w godzinach pracy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Optymalizacja czasu i kosztu pracy przez managera

Pracodawcy i managerowie, działy human resources zajmują się liczeniem czasu pracy, statystykami,  optymalizacją kosztów pracy przy wykorzystaniu aplikacji webowych, oprogramowania desktop oraz arkuszy kalkulacyjnych excel. Także w księgowości przydatne jest wsparcie nowych technologi.Czas pracy to pojęcie ekonomiczne i socjologiczne, ale także

Czytaj więcej...