Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Leasing samochodu

Napisane 14.11.2020 przez admin

Tagi: leasing samochód umowa pożyczka działalność gospodarcza leasing na spółkę

Jak wynegocjować korzystną umowę leasingową np. na samochód? Leasing operacyjny na samochodu to wygodna forma finansowania, korzystniejsza od wynajmu krótkoterminowego.

Umowę leasingową regulują obecnie przepisy Kodeksu cywilnego. Przez umowę leasingu finansujący "leasingodawca" zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy zwykle producenta lub dystrybutora na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu "leasingobiorcy" do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Finansujący powinien wydać korzystającemu rzecz w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania finansującemu przez zbywcę i nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku. Oznacza to, że ryzyko błędu w wyborze przedmiotu leasingu obciąża jedynie korzystającego. Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z przedmiotem leasingu odpis posiadanego dokumentu gwarancyjnego - formalności związane ze zgłaszaniem wad przedmiotu leasingu oraz wykonywaniem uprawnień z gwarancji obciążają bowiem korzystającego. Jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o utracie rzeczy, finansujący zaś może żądać natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody. Korzystający obowiązany jest utrzymywać rzecz w należytym stanie, w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym oraz  ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy (rękojmia oraz gwarancja jakości, jeśli została udzielona), z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. Wykonanie przez korzystającego uprawnień z gwarancji lub rękojmi nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze  zbywcą. Korzystający powinien używać rzeczy i pobierać jej pożytki w sposób określony w umowie leasingu, a gdy umowa tego nie określa - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy. Bez zgody finansującego korzystający nie może czynić w rzeczy zmian, chyba że wynikają one z przeznaczenia rzeczy. W przeciwnym wypadku finansujący może wypowiedzieć umowę  leasingu ze skutkiem natychmiastowym. Podobny skutek wywołać może oddanie przez korzystającego przedmiotu leasingu osobie trzeciej do używania bez uzyskania zgody finansującego. Obowiązkiem korzystającego jest płacenie rat opłaty leasingowej w umówionych terminach. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, ñnansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym. W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem, i rozwiązania  umowy leasingu.

Raty leasingu możesz dobierać w zależności od zasobności swojego portfela, wpłatę wstępną można nieznacznie negocjować

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Gdzie wykonać obdukcję?

Obdukcja Warszawa - obdukcję może wykonać jedynie lekarz medycyny sądowej. Prywatny gabinet lekarski to najszybsza metoda w tej kryzysowej sytuacji. Obdukcja to badanie sądowo-lekarskie wykonywane na polecenie sądu lub prokuratora przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sądowej, mające na celu stwierdzenie faktu wystąpienia na ciele osoby

Czytaj więcej...