Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Kuratela czyli ustanowienie kuratora

Napisane 13.11.2020 przez admin

Tagi: kuratela kurator prawo opieka

Instytucja kurateli została ustanowiona w celu roztoczenia pieczy nad osobami lub majątkiem osób, które same swych spraw z przyczyn od nich niezależnych prowadzić nie mogą. Kuratela zabezpiecza interesy osoby, której dotyczy, i zwykle bywa ograniczona w czasie. Może być ustanowiona zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych np. spółka z o.o., bank, przedsiębiorstwo państwowe. Kuratora dla osoby prawnej lub fizycznej ustanawia zwykle sąd opiekuńczy.  Ustanawiając kuratora, sąd powinien, w miarę możliwości, funkcję tę powierzyć osobie, która ze względu na posiadane informacje, wiedzę i umiejętności będzie mogła należycie dbać o interes lub majątek osoby, dla której została ustanowiona, lub też czynnie uczestniczyć w procesie. Kuratora ustanawia się w różnych sytuacjach, do najważniejszych kategorii kuratora należą: kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, kurator dla dziecka poczętego, a jeszcze nie narodzonego, kurator dla osoby ułomnej, która z racji swojego kalectwa (głuchoty, ślepoty itp.), obłożnej długotrwałej choroby lub starości nie  jest wstanie prowadzić swoich spraw; kuratora dla takiej osoby  można wyznaczyć tylko na jej wniosek, kurator dla osoby nieobecnej - wyznacza się wtedy, gdy toczy  się przeciwko niej postępowanie przed sądem lub organami administracji, a miejsce jej pobytu nie jest znane, i ustanowienie go  ma na celu ochronę praw tej osoby lub też ochronę interesu osoby trzeciej, która chce zrealizować swoje uprawnienia wynikające ze stosunków prawnych z nieobecnym, kurator do zarządu majątkiem np. małoletniego dziecka, którego rodzice zaniedbują swoje obowiązki w tej mierze, kurator osoby prawnej, którego ustanawia się, gdy osoba prawna z powodu braku organu zarządzającego powołanego do pełnienia takich funkcji nie może działać, kurator spadku - ustanawia go sąd, gdy spadkobiercy nie sprawują nad majątkiem faktycznej pieczy, kurator w postępowaniu administracyjnym dla osoby nieobecnej. Wiele innych kategorii szczegółowo wymieniono w różnych działach prawa cywilnego. Funkcja kuratora z zasady jest odpłatna. Na żądanie kuratora sąd lub inny organ, który go ustanowił, przyzna mu stosowne wynagrodzenie. Ustala się je z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta majątku nie ma, wynagrodzenie kuratora pokrywa osoba, na której żądanie kurator został ustanowiony. W wyjątkowych wypadkach wynagrodzenia nie przyznaje się. Dzieje się tak wówczas, gdy nakład pracy kuratora był nieznaczny, a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego (art. 179 § 2 k.r.o.), przede wszystkim wtedy, gdy kuratora i osobę, dla której został on ustanowiony, łączą więzy pokrewieństwa.

Polecane
Polecane

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Kredyty bankowe
Następny artykuł:Ceny umowne w transakcjach

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Księga wieczysta z dostępem online

Księga wieczysta to dowód osobisty nieruchomości z publicznym dostępem online. Prowadzone przez wyspecjalizowane wydziały sądów rejonowych, a mianowicie przez wydziały ksiąg wieczystych. Dla każdej nieruchomości prowadzi się oddzielną księgę wieczystą. Księga wieczysta składa się z czterech działów: dział pierwszy obejmuje oznaczenie

Czytaj więcej...