Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Kuratela czyli ustanowienie kuratora

Napisane 13.11.2020 przez admin

Tagi: kuratela kurator prawo opieka

Instytucja kurateli została ustanowiona w celu roztoczenia pieczy nad osobami lub majątkiem osób, które same swych spraw z przyczyn od nich niezależnych prowadzić nie mogą. Kuratela zabezpiecza interesy osoby, której dotyczy, i zwykle bywa ograniczona w czasie. Może być ustanowiona zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych np. spółka z o.o., bank, przedsiębiorstwo państwowe. Kuratora dla osoby prawnej lub fizycznej ustanawia zwykle sąd opiekuńczy.  Ustanawiając kuratora, sąd powinien, w miarę możliwości, funkcję tę powierzyć osobie, która ze względu na posiadane informacje, wiedzę i umiejętności będzie mogła należycie dbać o interes lub majątek osoby, dla której została ustanowiona, lub też czynnie uczestniczyć w procesie. Kuratora ustanawia się w różnych sytuacjach, do najważniejszych kategorii kuratora należą: kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, kurator dla dziecka poczętego, a jeszcze nie narodzonego, kurator dla osoby ułomnej, która z racji swojego kalectwa (głuchoty, ślepoty itp.), obłożnej długotrwałej choroby lub starości nie  jest wstanie prowadzić swoich spraw; kuratora dla takiej osoby  można wyznaczyć tylko na jej wniosek, kurator dla osoby nieobecnej - wyznacza się wtedy, gdy toczy  się przeciwko niej postępowanie przed sądem lub organami administracji, a miejsce jej pobytu nie jest znane, i ustanowienie go  ma na celu ochronę praw tej osoby lub też ochronę interesu osoby trzeciej, która chce zrealizować swoje uprawnienia wynikające ze stosunków prawnych z nieobecnym, kurator do zarządu majątkiem np. małoletniego dziecka, którego rodzice zaniedbują swoje obowiązki w tej mierze, kurator osoby prawnej, którego ustanawia się, gdy osoba prawna z powodu braku organu zarządzającego powołanego do pełnienia takich funkcji nie może działać, kurator spadku - ustanawia go sąd, gdy spadkobiercy nie sprawują nad majątkiem faktycznej pieczy, kurator w postępowaniu administracyjnym dla osoby nieobecnej. Wiele innych kategorii szczegółowo wymieniono w różnych działach prawa cywilnego. Funkcja kuratora z zasady jest odpłatna. Na żądanie kuratora sąd lub inny organ, który go ustanowił, przyzna mu stosowne wynagrodzenie. Ustala się je z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta majątku nie ma, wynagrodzenie kuratora pokrywa osoba, na której żądanie kurator został ustanowiony. W wyjątkowych wypadkach wynagrodzenia nie przyznaje się. Dzieje się tak wówczas, gdy nakład pracy kuratora był nieznaczny, a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego (art. 179 § 2 k.r.o.), przede wszystkim wtedy, gdy kuratora i osobę, dla której został on ustanowiony, łączą więzy pokrewieństwa.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Kredyty bankowe
Następny artykuł:Patenty i wynalazki, jak zgłosić?

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Gwarancja to prawo reklamacji

Jest to jedna z form ochrony interesów klienta dokonującego zakupu rzeczy, wynikająca z przepisów Kodeksu cywilnego. Nazywa się tak również dokument gwarantujący jakość sprzedawanego towaru, który wystawia sprzedawca (rzadziej) lub wytwórca (częściej). Wystawca, gwarant, jest na mocy tego dokumentu zobowiązany do usunięcia wady fizycznej

Czytaj więcej...