Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Księga wieczysta z dostępem online

Napisane 16.11.2020 przez admin

Tagi: księga wieczysta sąd online numer działki działy księgi wieczystej gov

Księga wieczysta to dowód osobisty nieruchomości z publicznym dostępem online.

Prowadzone przez wyspecjalizowane wydziały sądów rejonowych, a mianowicie przez wydziały ksiąg wieczystych. Dla każdej nieruchomości prowadzi się oddzielną księgę wieczystą. Księga wieczysta składa się z czterech działów: dział pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości, tj. dane określające położenie nieruchomości, takie jak miejscowość, gmina lub miasto, w miastach także ulicę i numer porządkowy, powierzchnię gruntu, a w księdze wieczystej dla lokalu również dane o usytuowaniu lokalu (piętro), liczbę izb i ich rodzaj oraz powierzchnię. Dział drugi obejmuje wpisy dotyczące właściciela lub właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, tj. imię, nazwisko, adres, imiona rodziców. Dział trzeci przeznaczony jest na wpisy wszelkich ciężarów i ograniczeń ciążących na tej nieruchomości, z wyjątkiem hipoteki, np. prawo najmu lub dzierżawy, pierwokupu, dożywocie, służebność przejazdu i przechodu, wpis ostrzeżenia o toczącym się procesie, o zawarciu umowy przedwstępnej (przyrzeczenia) kupna-sprzedaży nieruchomości lub lokalu. Dział czwarty przeznaczony jest na wpisy hipotek, jej rodzaju  i terminu zapłaty wierzytelności (długu) zabezpieczonej hipoteką  wraz z odsetkami.  Księgi wieczyste są jawne, co oznacza możność zapoznania się  ich treścią. Każdy może przeglądać księgi wieczyste, czynić z nich notatki i wypisy. Przegląd księgi wieczystej odbywa się w obecności pracownika sądowego, lub online. W księdze wieczystej znajdują się akta księgi wieczystej, w których składa się dokumenty (umowy, orzeczenia sądu, decyzje administracyjne) i pisma dotyczące nieruchomości. Akta księgi wieczystej mogą przeglądać tylko "osoby mające interes prawny i notariusz". Osoba mająca interes prawny to osoba, która udowodni  albo przynajmniej uprawdopodobni, że np. zamierza nabyć tę nieruchomość lub ustanowić na niej hipotekę. Domniemywa się, że prawo wpisane do księgi wieczystej faktycznie istnieje, a także że prawo wykreślone nie istnieje. Jest to tylko domniemanie, co w konsekwencji może oznaczać, że stan prawny nieruchomości jest inny niż wynika to z księgi wieczystej, ponieważ np. jakieś istniejące prawo (np. przejazdu) nie zostało do księgi wpisane. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych służy zagwarantowaniu pewności obrotu i przede wszystkim osłonie nabywającego prawa od osoby, której prawo zostało wpisane do księgi wieczystej. Jeżeli istnieje sprzeczność prawa wpisanego do księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, "osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie", może żądać usunięcia niezgodności. Aby niezgodność taką usunąć, należy wnieść do sądu, na którego terenie nieruchomość jest położona, pozew o usunięcie niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym  stanem prawnym.

Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego nakaże dokonanie odpowiedniego wpisu albo wykreślenie wpisu uczynionego bezpodstawnie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Ceny umowne w transakcjach

Ceny stosowane umowne stosowane w umowach sprzedaży lub usługi wyrażają wartość jaką musi zapłacić nabywca - kontrahent.Zgodnie z ustawową definicją cena to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy za towar lub usługę. W praktyce najczęściej spotkać możemy się z cenami

Czytaj więcej...