Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Kredyty i pożyczki gotówkowe tzw. chwilówki

Napisane 21.11.2020 przez admin

Tagi: kredyt pożyczka chwilówka sprzedaż na raty raty debet rachunek bank odsetki oprocentowanie

Interesuje Cię kredyt mieszkaniowy, pożyczka gotówkowa tzw. chwilówka? A może po prostu chcesz wziąć coś na raty? Sprawdź ważne informacje!

W Polsce występują dwie formy zakupów na raty. Pierwsza oparta jest na kredycie bankowym, a druga to sprzedaż ratalna. Omówimy jedynie tę pierwszą. Kredyt detaliczny to kredyt celowy, tzn. ma za zadanie umożliwić zakup dobra lub usługi. Bank zobowiązuje się wyłożyć i zapłacić  do 100% ceny sprzedawcy za dobro, które nabywa kredytobiorca. W zamian kredytobiorca zobowiązuje się spłacać, najczęściej w miesięcznych ratach, pożyczoną kwotę wraz z odsetkami. Oprócz tego bank najczęściej wymaga jeszcze innych zabezpieczeń. W przypadku braku spłat bank skorzysta z tych zabezpieczeń np. poręczyciela, aby ściągnąć wyłożone pieniądze. Tak w skrócie można opisać umowę kredytową. Oprócz zasad określonych w prawie bankowym banki na własne potrzeby tworzą tzw. regulaminy udzielania kredytów, w których określają: kto może być kredytobiorcą, jakie warunki musi spełnić kredytobiorca, aby uzyskać kredyt, szczególnie chodzi tu o zdolność kredytową, tj. zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w przewidzianych w umowie terminach, jakie dokumenty i informacje winny być przedstawione przez kredytobiorcę do oceny tej zdolności, przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym zabezpieczenia udzielonego kredytu, wysokość oprocentowania kredytów w skali roku oraz wysokość prowizji bankowej od udzielonego kredytu, sytuacje, w jakich bank może wypowiedzieć umowę kredytową. Kredyt zostaje udzielony poprzez zawarcie umowy kredytowej, przepis art. 21 ust 1 prawa bankowego. Elementami tej umowy są: oznaczenie stron umowy, określenie podstawowych obowiązków stron umowy, tj. obowiązku banku do oddania do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, obowiązku kredytobiorcy do zwrotu kredytu, kwota kredytu, termin spłaty kredytu, oprocentowanie kredytu i wysokości prowizji, zakres uprawnień banku związanych z wykorzystaniem kredytów i zabezpieczeniem jego spłaty, warunki korzystania przez kredytobiorcę z udzielonego kredytu, termin postawienia do dyspozycji środków pieniężnych. Oprócz tego strony mogą zawrzeć w umowie kredytowej postanowienia dodatkowe, np. dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu przewidziane prawem cywilnym i wekslowym, zobowiązanie kredytobiorcy do przedstawienia w banku informacji i dokumentów, które określają aktualną sytuację finansową w trakcie spłaty kredytu, uprawnienia kredytobiorcy do spłaty przed terminem, uprawnienia banku do dokonywania lustracji oraz inspekcji u kredytobiorcy, sytuacje, w których bank może wypowiedzieć umowę. Bank może wypowiedzieć umowę kredytową lub żądać częściowej spłaty kredytu przed terminem, gdy pogarsza się sytuacja finansowa kredytobiorcy. Bank może wypowiedzieć część lub całość kredytu, gdy spłata kredytu nie przebiega terminowo. Pamiętaj niedopuszczalne jest, aby w umowie kredytowej były zapisy o odsetkach od zaległych odsetek. Wśród zabezpieczeń wyróżnia się zabezpieczenia osobiste i zabezpieczenia rzeczowe. Zabezpieczenia osobiste to: weksel in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, gwarancje bankowe. Zabezpieczenia rzeczowe to: zastaw ogólny, bankowy zastaw rejestrowy, zastaw na prawach, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja, blokada środków na rachunku bankowym, hipoteka. Weksel in blanco to weksel własny wystawiony przez osobę fizyczną lub prawną w celu zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami jest on zabezpieczeniem samoistnym. Do weksla in blanco wystawiana jest deklaracja, która wskazuje: kiedy bank ma prawo wypełnić weksel, jaka kwota może zostać wpisana na wekslu, jaki termin płatności może być określony na wekslu. Poręczenie wekslowe tzw. awal jest realizowane przez złożenie na awersie weksla oświadczenia o treści "poręczam" i podpisanie go. Zakres odpowiedzialności poręczyciela jest następujący: odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył. Bank, dysponując wekslem z awalem, wcale nie musi zwracać się do wystawcy weksla, lecz bezpośrednio do poręczyciela. Poręczyciele odpowiadają za zapłatę weksla solidarnie gdy jest kilku awalistów, każdy może  odpowiadać do całej sumy wpisanej na wekslu. To bank dokonuje wyboru, od kogo ma ściągnąć należność. Dochodzenie roszczeń z weksla odbywa się w uproszczonym trybie postępowania nakazowego. Wydając nakaz zapłaty, sąd orzeka, że pozwany w ciągu 7 dni od doręczenia mu nakazu ma obowiązek zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść zarzuty. W przypadku nie wniesienia zarzutów nakaz zapłaty staje się prawomocny i natychmiast wykonalny. Zobowiązanie poręczyciela powinno zawierać:  wskazanie osoby, za którą poręcza, jednoznaczne wskazanie kredytu, który zapłaci poręczyciel, gdy nie uczyni tego kredytobiorca, nieważne jest np. poręczenie za wszystkie kredyty. Poręczyciel odpowiada tylko w tym przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaca zobowiązania w terminie. Poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny, np. gdy jest kilku poręczycieli o zapłatę całej należnej kwoty bank może zwrócić się tylko do jednego poręczyciela. Zastaw jest ustanowiony na rzecz banku na zbywalnych rzeczach ruchomych. Bankowy zastaw rejestrowy zabezpiecza kredyt udzielony przez bank z pozostawieniem mienia w posiadaniu zastawcy. Ustanowienie bankowego zastawu rejestrowego wymaga postanowienia sądu, tak jaki jego zniesienie po spłacie kredytu. Rejestr zastawów prowadzą wyznaczone sądy gospodarcze. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości to przeniesienie przez kredytobiorcę na bank prawa własności posiadanych  rzeczy ruchomych. Rzecz przewłaszczona nie może być oddana osobie trzeciej do użytkowania i musi być użytkowana w sposób  odpowiadający jej właściwościom. Koszty utrzymania rzeczy przywłaszczonej ponosi kredytobiorca. Nie można sprzedać tej rzeczy,  bowiem jej właścicielem jest bank. Umowa przewłaszczenia obowiązuje do końca spłaty kredytu. Po spłaceniu kredytu następuje zwrotne przeniesienie własności na kredytobiorcę. Na zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu bank może przyjąć  kaucję w postaci środków pieniężnych w złotych, walutach wymienialnych oraz bonach oszczędnościowych. Blokada środków pieniężnych, krajowych lub zagranicznych to nieodwołalne zablokowanie rachunku bankowego kredytobiorcy lub osoby trzeciej, oczywiście za jej zgodą. Gdy rachunek znajduje się w innym banku, nie kredytującym to bank ten wydaje stosowne zaświadczenie o zablokowaniu środków. Jest wtedy zobowiązany do zapewnienia blokady i nieograniczonego pełnomocnictwa do korzystania przez bank kredytobiorcy ze środków finansowych zgromadzonych na rachunkach. Lokata terminowa, która jest nieodwołalna, jest dość często stosowana przez osoby nie posiadające wymaganych dochodów jako środek spełniający zabezpieczenie kredytu.

Kredyty trzeba spłacać więc najpierw policz, czy się opłaca zaciągnąć kredyt. Potem zrób wewnętrzny rachunek sumienia, czy przez kilka lat będziesz mógł zarabiać tyle, aby było cię stać na spłatę kredytu. Nigdy nie zaciągaj kredytu, licząc, że "jakoś to będzie".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Zwolnienie pracownika

Zwolnienie z pracy, sprawdź jakie prawa przysługują pracownikowi i do czego zobowiązują pracodawcę. Kodeks pracy definiuje prawa i obowiązki.Zwolnienie jest to potoczna nazwa określająca jednostronną czynność prawną pracodawcy, mającą na celu rozwiązanie stosunku pracy. Zwolnienie z pracy może nastąpić w drodze wypowiedzenia umowy o prac

Czytaj więcej...