Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Kredyty bankowe

Napisane 13.11.2020 przez admin

Tagi: kredyt bankowy

Kredyt bankowy jest zaciągany na podstawie umowy kredytowej. Umowa kredytowa zdefiniowana jest w przepisach prawa bankowego jako umowa, na podstawie której bank zobowiązuje się  oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony określoną  kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz do  zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Szczególnie istotne są następujące elementy tej definicji:  Kredytu udzielić może tylko bank. Prowadzenie działalności  kredytowej przez podmiot nie będący bankiem stanowi naruszenie przepisów prawa. Bank na mocy umowy udostępnia nam określoną kwotę kredytu  z przeznaczeniem na określony cel. Wykorzystanie środków na cel  niezgodny z umową - jeśli w ogóle jest możliwe (bank często ogranicza swobodę dysponowania kwotą kredytu np. przez wskazanie  w umowie konta, na jakie przelane będą środki) - stanowi naruszenie umowy, co skutkować może jej wypowiedzeniem przez bank  i postawieniem kredytu w tzw. stan wymagalności. Umowa kredytowa jest umową odpłatną. Wynagrodzeniem  banku z tytułu udzielonego kredytu są odsetki oraz prowizje.  Warto wiedzieć, że jedynie niewielka część odsetek - zwana  zwykle marżą - stanowi faktyczne źródło zysku banku. Składa się  na to kilka przyczyn. Bank, udzielając kredytu, musi sam dysponować odpowiednimi środkami. Pochodzić mogą one - najogólniej mówiąc - z depozytów złożonych w banku, z kredytu zaciągniętego przez bank w banku centralnym lub też z środków  uzyskanych od innych banków na rynku międzybankowym. We  wszystkich tych przypadkach bank musi zapłacić właścicielowi  środków za możliwość korzystania 2; nich - czy w formie oprocentowania lokaty złożonej w banku, czy płacąc oprocentowanie  bankowi centralnemu albo innemu bankowi, od którego pożycza  pieniądze. Rentowność banku dodatkowo uzależniona jest od  ilości pieniędzy, które bank zmuszony jest utrzymywać w kasie (rezerwa kasowa) oraz w banku centralnym (tzw. rezerwa obowiązkowa). Uzyskanie kredytu nie jest proste. Bank, podejmując decyzję  o udzieleniu kredytu, bada tzw. zdolność kredytową kredytobiorcy. Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kredytu wraz z od-  setkami w ustalonym w umowie terminie. Najprostszym przykładem braku zdolności kredytowej jest sytuacja, gdy osoba, której  dochód wynosi 1000 zł chce zaciągnąć kredyt w wysokości 5000 zł  z 3-miesięcznym terminem spłaty. Dochody tej osoby nie stwarzają nawet szansy na terminową spłatę kredytu. Oczywiście  w praktyce ustalanie zdolności kredytowej jest znacznie bardziej  skomplikowane. W przypadku osób fizycznych bank bierze m.in.  pod uwagę konieczność zaspokajania przez kredytobiorcę podstawowych potrzeb, dlatego też nigdy nie udzieli kredytu, którego  spłata pochłaniać miałaby całość dochodów kredytobiorcy. Bank  musi też ustalić, czy obecna w dniu udzielania kredytu zdolność  kredytowa jest zjawiskiem trwałym - nie uda się zapewne zaciągnąć kredytu osobie, która zatrudniona jest na umowie na czas  określony albo wręcz ubiega się 0 kredyt w okresie wypowiedzenia. Jeszcze trudniejsze jest ustalenie zdolności kredytowej pod-  miotu gospodarczego - tu bowiem analizy wymaga zarówno historia jego finansów, jak i zdolność generowania zysków w przyszłości. Nie należy się jednak dziwić podejrzliwości banków. Nie  angażują one w kredyty własnych pieniędzy lecz cudze, pochodzące głównie z depozytów. Oznacza to, że nietrafna ocena zdolności kredytowej prowadzi nie tylko do strat banku, lecz stanowi  potencjalne zagrożenie dla jego klientów. Udzielenie kredytu warunkowane jest przez bank uzyskaniem  zabezpieczeń. Często mylimy zdolność kredytową z zabezpieczeniem kredytu i dziwimy się, dlaczego bank nie chce udzielić kredytu w sytuacji, gdy przedstawiamy atrakcyjne zabezpieczenie  albo pomstujemy na bank domagający się zabezpieczeń, podczas  gdy nasze dochody z powodzeniem wystarczą na spłatę rat kredytu. Pamiętajmy, że w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie wykazać możliwości spłaty kredytu z własnych przychodów, nie mamy  zdolności kredytowej i żaden bank nam kredytu nie udzieli mimo  najlepszych zabezpieczeń. Podobnie mało prawdopodobne jest,  by klient wykazujący się znakomitą zdolnością kredytową otrzymał kredyt bez jakichkolwiek zabezpieczeń - co najwyżej zabezpieczenia te mogą być dla niego mało dolegliwe. Mówiąc obrazowo - zdolność kredytowa legitymuje nas do ubiegania się  o kredyt, zaś zabezpieczenia stanowią gwarancję jego spłaty.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Kuratela czyli ustanowienie kuratora

Instytucja kurateli została ustanowiona w celu roztoczenia pieczy nad osobami lub majątkiem osób, które same swych spraw z przyczyn od nich niezależnych prowadzić nie mogą. Kuratela zabezpiecza interesy osoby, której dotyczy, i zwykle bywa ograniczona w czasie. Może być ustanowiona zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych np. spółka z o.o

Czytaj więcej...