Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Kredyt hipoteczny, co trzeba wiedzieć?

Napisane 13.11.2020 przez admin

Tagi: hipoteka nieruchomości kredyt mieszkanie prawo zadłużenie

Polecane

Co warto wiedzieć na temat hipoteki: czym jest hipoteka, jak działa, kto ją może założyć, jak uniknąć zakupu nieruchomości z obciążoną hipoteką oraz jak brać kredyt pod hipotekę.

Hipoteka w potocznym rozumieniu jest związana z tym, co w języku prawniczym nosi nazwę księgi wieczystej. Często mówi się założeniu hipoteki”, co oznacza założenie księgi wieczystej.W rzeczywistości hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym i polega na obciążeniu nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Hipoteka ma na celu zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności. Ta forma zabezpieczenia jest zabezpieczeniem rzeczowym i jej przewaga nad innymi formami zabezpieczenia np. poręczeniem polega na tym, że można dochodzić wierzytelności z przedmiotu majątkowego nawet wtedy, gdy dłużnik się go pozbędzie, a także dlatego, że ma się pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osohist5niii (nie mającymi zabezpieczenia rzeczowego). Przedmiotem hipoteki może być nie tylko nieruchomość, ale także użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo lokalu mieszkalnego i inne wymienione w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Hipoteka może powstać w drodze umowy (hipoteka umowna), na podstawie tytułu wykonawczego (hipoteka przymusowa). Aby hipoteka powstała, należy dokonać wpisu do księgi wieczystej. Wniosek o wpis hipoteki, który jest dokonywany w dziale IV księgi wieczystej danej nieruchomości, może złożyć zarówno wierzyciel hipoteczny (ten, czyja wierzytelność będzie zabezpieczona), jak i osoba, której prawo ma być obciążone (dłużnik). Wniosek ten podlega opłacie w wysokości zależnej od wartości hipoteki. Hipoteka może zabezpieczać jedynie wierzytelności pieniężne. Skutkiem ujawnienia hipoteki w księdze wieczystej, oprócz jej powstania, jest objęcie jej domniemaniami związanymi z wpisem do księgi wieczystej oraz domniemaniem co do istnienia samej wierzytelności, jeżeli chodzi o odpowiedzialność z nieruchomości. Nieruchomość obciążana hipoteką może zostać zbyta (nie można tego zakazać), ale oczywiście, jak wyżej zaznaczono, nie ma to wpływu na możliwość dochodzenia zabezpieczonej wierzytelności. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisu o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Najpierw wierzyciel musi uzyskać tytuł egzekucyjny, który po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności stanie się tytułem wykonawczym. Na tej podstawie komornik będzie dokonywał egzekucji. Po sprzedaży nieruchomości, która zabezpieczała wierzytelność, suma z niej uzyskana podlega podziałowi na wszystkich wierzycieli dłużnika według określonej w kodeksie kolejności. Hipoteka wygasa przede wszystkim na skutek wygaśnięcia wierzytelności (np. poprzez zapłatę - hipoteka jest bowiem prawem akcesoryjnym i jej byt jest związany z istnieniem samej wierzytelności). Hipoteka może też wygasnąć np. przez zrzeczenie się jej. Do wygaśnięcia hipoteki - w przeciwieństwie do jej powstania - nie jest potrzebna zmiana treści księgi wieczystej, a więc jej Wykreślenie. Leży to jednak w interesie właściciela nieruchomości obciążonej, ponieważ zgodnie z jednym z domniemań wpis ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Zgodnie z ustawą obowiązek wykreślenia księgi hipoteki spocz5rwa na wierzycielu hipotecznym.

W Polsce bardzo popularne są kredyty hipoteczne, jednak jego uzyskanie nie jest możliwe bez wykazania stałego źródła dochodu, bardzo często do kredytu hipotecznego wciągani są członkowie rodziny np. rodzice.

Polecane
Polecane

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Umowa przedwstępna
Następny artykuł:Egzekucja długu, komornik

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Księga wieczysta z dostępem online

Księga wieczysta to dowód osobisty nieruchomości z publicznym dostępem online. Prowadzone przez wyspecjalizowane wydziały sądów rejonowych, a mianowicie przez wydziały ksiąg wieczystych. Dla każdej nieruchomości prowadzi się oddzielną księgę wieczystą. Księga wieczysta składa się z czterech działów: dział pierwszy obejmuje oznaczenie

Czytaj więcej...