Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Koncesja na alkohol i broń

Napisane 13.11.2020 przez admin

Tagi: koncesja reglamentacja alkohol broń paliwo gospodarka

Jak zdobyć licencję na alkohol, broń, paliwo? Zapraszamy do lektury gdzie przedstawimy procedurę ubiegania się o koncesję.

Pojęcie "koncesja" ściśle związane jest z reglamentacją czyli  ograniczaniem swobody działalności gospodarczej. Koncesja to akt administracyjny uprawniający do wykonywania ściśle określonej działalności gospodarczej w sposób i na warunkach określonych w przepisach prawa i koncesji wydanej na ich podstawie. Wykonywanie działalności koncesjonowanej podlega kontroli organu udzielającego koncesji. Warto zauważyć, że obowiązek uzyskania koncesji zawsze wynika z przepisów obowiązującego prawa wyraża się w tym zasada, zgodnie z którą  prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach z zachowaniem warunków określonych  przepisami prawa. Zasadę tę wyrażono w ustawie - Prawo działalności gospodarczej. Ograniczeniem swobody gospodarczej jest system koncesji  i zezwoleń na prowadzenie określonego rodzaju działalności. W chwili obecnej uzyskanie koncesji jest konieczne dla prowadzenia działalności w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania  kopalin ze złóż, bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych  wyrobiskach górniczych, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią  i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania,  dystrybucji i obrotu paliwami i energią, ochrony osób i mienia, transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych, budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad  płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy  o autostradach płatnych, zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych, rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych. Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie  może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu zezwolenia  oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy. Udzielanie, odmowa udzielenia oraz cofnięcie koncesji należy  do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności. Udzielenie, odmowa udzielenia oraz cofnięcie koncesji następuje  w drodze decyzji administracyjnej. Koncesja udzielana jest na czas oznaczony od 2 do 50 lat. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców, określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności, na  którą ma być udzielona koncesja, inne informacje, wymagane przepisami odrębnych ustaw. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przepisami  prawa. Cofnięcie koncesji może nastąpić w przypadku, gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją, przedsiębiorca nie podjął działalności objętej koncesją mimo wezwania organu koncesyjnego lub zaprzestał wykonywania  działalności gospodarczej objętej koncesją. Organ koncesyjny cofa koncesję lub zmienia jej zakres w przypadku, gdy przedsiębiorca: w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją, rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję lub zmienić jej zakres ze  względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub  innego ważnego interesu publicznego.  Odrębną formą reglamentowania działalności gospodarczej są zezwolenia - decyzje administracyjne upoważniające do wykonywania określonej działalności.

Obowiązek uzyskania zezwolenia wynika z przepisów szczególnych, np. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem), ustawy o broni i amunicji (pozwolenie na broń). Organ  zezwalający wydaje zezwolenie po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki.       
Polecane

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Gwarancja to prawo reklamacji
Następny artykuł:Kredyty bankowe

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Leasing samochodu

Jak wynegocjować korzystną umowę leasingową np. na samochód? Leasing operacyjny na samochodu to wygodna forma finansowania, korzystniejsza od wynajmu krótkoterminowego.Umowę leasingową regulują obecnie przepisy Kodeksu cywilnego. Przez umowę leasingu finansujący "leasingodawca" zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa

Czytaj więcej...