Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Jak załatwić rozwód?

Napisane 14.11.2020 przez admin

Tagi: rozwód małżeństwo kancelaria prawo orzeczenie o winie dzieci

Jak załatwić szybki rozwód z orzeczeniem o winie i alimentami? Zobacz jakie masz możliwości.

Instytucja rozwodu jest równie wiekowa jak małżeństwo. W Polsce rozwody wprowadzono dekretem z dnia 25 września 1945 r., a kodeks rodzinny i opiekuńczy z dniem 25 lutego 1995 r. instytucję tę utrzymał. Sąd może orzec rozwód tylko wtedy, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Rozkład pożycia jest trwały, gdy doświadczenie życiowe pozwala uznać, że nie nastąpi powrót małżonków do wspólnego pożycia. Rozkład trwały nie musi oznaczać długotrwałego rozkładu, decydują o tym okoliczności konkretnej sprawy, między innymi  czas trwania małżeństwa i czas jego rozkładu. Rozkład pożycia jest zupełny, gdy zostaną zerwane wszelkie więzi łączące małżonków - duchowe, fizyczne i gospodarcze. Małżonkowie nie współżyją ze sobą fizycznie, nie rozumieją się i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Aby sąd orzekł rozwód, zupełność i trwałość rozkładu pożycia musi wystąpić łącznie, bowiem zdarza się, że na skutek np. zdrady jednego z małżonków nastąpiło zerwanie więzi, ale jest ono krótkotrwałe i z okoliczności wynika, że powrócą oni do współżycia. Rozwód nie może być orzeczony, mimo że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, jeżeli: wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich  dzieci, orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugie z małżonków wyrazi zgodę na rozwód, albo jego odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.    Rozwód zwykle powoduje zmianę sytuacji małoletnich dzieci, które tracą pełną rodzinę, ale też często napięcia, jakie istnieją między małżonkami, powodują tak niekorzystne warunki dla ich życia, że mniejszym złem jest orzeczenie rozwodu. Zdarza się też, że dzieci są tak silnie związane z obojgiem rodziców, że orzeczenie rozwodu spowodowałoby niepowetowane szkody. W tej sytuacji sąd, mimo rozkładu pożycia, odmówi udzielenia rozwodu. Orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wówczas, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga pomocy moralnej i materialnej, a rozwód byłby dla niego rażącą krzywdą. Jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny Sąd oddali powództwo o rozwód, jeśli żąda go małżonek wyłącznie winny, a małżonek niewinny nie wyraża zgody na rozwód. Mimo braku zgody małżonka niewinnego sąd orzeknie rozwód tylko wtedy, gdy odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, np. gdy małżonek niewinny odmawia zgody z zemsty lub nienawiści do małżonka winnego lub też małżonek winny stworzył rodzinę, w której są małoletnie dzieci, a ze związku małżeńskiego dzieci nie ma albo są już dorosłe. Zgodnie z treścią art. 57 k.r.o. sąd orzekający rozwód orzeka także o tym, czy i które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Za winnego rozkładu pożycia może być uznany ten małżonków, który swoim zachowaniem rozkład ów spowodował.  Dotyczy to takich zachowań, jak pijaństwo, zdrada, opuszczenie rodziny i jej zaniedbywanie, agresja wyrażająca się zarówno w słowach, jak i w czynach. Jednakże na zgodny wniosek małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Orzekając rozwód, sąd może: na żądanie małżonków nie ustalać winy, ustalić, że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia, ustalić, że jedno z małżonków jest winne, ustalić, że oboje małżonkowie nie są winni rozkładu pożycia. Kodeks rodzinny nie odróżnia winy "większej" i "mniejszej". Oznacza to, że jeżeli przyczyn rozkładu było wiele, a małżonek przyczynił się do powstania jednej z nich, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o zaniechanie orzekania o winie, sąd może nie ustalać winy. Skutki prawne są wówczas  takie, jak gdyby żaden z małżonków winy nie ponosił. Ma to znaczenie przy rozstrzyganiu wniosku o alimenty dla rozwiedzionego małżonka. Sąd orzeka, że winę za rozkład pożycia ponosi tylko jeden z małżonków wówczas, gdy drugiemu nie można niczego zarzucić. Jeśli jednemu z małżonków nie można zarzucić winy, bo jego działanie, które doprowadziło do rozkładu, było nieświadome np. choroba psychiczna albo niezależne od jego woli np. impotencja, bezpłodność - wówczas sąd orzeka rozwód z przyczyn niezawinionych. Orzekając rozwód, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad  wspólnymi małoletnimi dziećmi i może ją powierzyć obojgu rodzicom lub tylko jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego, oraz ustala, w jakiej wysokości każdy z małżonków zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd orzeka  także o sposobie korzystania z tegoż mieszkania na czas wspólnego zamieszkiwania, a w razie rażąco nagannego zachowania jednego z nich może na żądanie drugiego nakazać eksmisję. Sąd może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku, ale czyni to w praktyce tylko wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału i składu majątku. Sąd zobowiązany jest zasądzić alimenty dla współmałżonka, jeśli wniosek taki został zgłoszony i jest uzasadniony. Z kolei sąd jest  zobowiązany określić obowiązek alimentacyjny nawet wtedy, gdy  rodzice dobrowolnie płacą na utrzymanie rodziny.

Rozwód z orzeczeniem o winie może ciągnąć się latami dlatego czasami lepiej pójść na ugodę i zacząć nowy etap rozwodząc się polubownie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Kredyt hipoteczny, co trzeba wiedzieć?

Co warto wiedzieć na temat hipoteki: czym jest hipoteka, jak działa, kto ją może założyć, jak uniknąć zakupu nieruchomości z obciążoną hipoteką oraz jak brać kredyt pod hipotekę.Hipoteka w potocznym rozumieniu jest związana z tym, co w języku prawniczym nosi nazwę księgi wieczystej. Często mówi się założeniu hipoteki”, co oznacza

Czytaj więcej...