Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją?

Napisane 17.11.2020 przez admin

Tagi: oszustwo nieuczciwa konkurencja dumping fałszowanie produktów podszywanie się pod firmy ochrona prawna

Klasyfikacja zjawisk nieuczciwej konkurencji, zobacz jak walczyć z nieuczciwą konkurencją na wolnym rynku.

Konkurencja jest zjawiskiem, które występuje niemal od początku dziejów ludzkości w prawie każdej dziedzinie: w sporcie, nauce, sztuce, polityce i gospodarce. Szczególnie w gospodarce jest nieuniknionym, a nawet wielce pożądanym - stymulującym rozwój elementem gry rynkowej. Dopóki tak się dzieje, konkurencja przynosi korzyści, natomiast gdy zaczyna ona nabierać charakteru nieuczciwego, nagannego zagrażającego słusznym interesom innych podmiotów, konieczne staje się ujęcie jej w ramy prawne i ustalenie podstawowych reguł, powszechnie  obowiązujących jej uczestników, gdyż naturalne "prawa rynku" nie zawsze są wystarczające. Dlatego też celem regulacji odnoszących się do działalności konkurencyjnej jest zapobieganie i zwalczanie sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami zachowań przedsiębiorców podejmowanych w ramach działalności gospodarczej - przede wszystkim w produkcji przemysłowej, rolnej, budownictwie, handlu, usługach, jeżeli zagrażają one lub naruszają interesy innych przedsiębiorców lub klientów a zwłaszcza konsumentów albo interes publiczny, jako sprzeczne z prawem należy uznać działania przedsiębiorcy,  które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa o charakterze administracyjnym, cywilnym, karnym. Niekiedy taki charakter będzie miało także postępowanie polegające na nieprzestrzeganiu obowiązków wynikających z zawartych umów, o ile zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Dobre obyczaje są normami postępowania podobnymi do zasad współżycia społecznego, których powinny przestrzegać podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Ich treść podlega relatywizacji w zależności od miejsca i czasu, w jakim "funkcjonują". Z tego też względu treść i zakres postępowania zgodnego z dobrymi obyczajami powinna być oceniana osobno dla każdego przypadku. Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mają zastosowanie do tych podmiotów, które prowadząc, chociażby ubocznie,  działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczą w działalności gospodarczej, bez względu na charakter organizacyjno-prawny np. czy podmiot posiada osobowość prawną. Niektóre charakterystyczne zachowania, najczęściej spotykane w praktyce, a jednocześnie naruszające zasady uczciwej konkurencji a tym samym szkodzące innym przedsiębiorcom, klientom czy konsumentom, zostały uregulowane szczegółowo w przepisach prawa. I tak czynami nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są w szczególności: oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości: używanie firmy, nazwy, godła skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli zagraża istotnym interesom przedsiębiorcy, nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobie trzeciej albo szkodzenia przedsiębiorcy, nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania umowy lub wykonania albo nienależytego wykonania umowy w celu przysporzenia sobie lub osobie trzeciej korzyści albo szkodzenia przedsiębiorcy, naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeśli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobie trzeciej lub wyrządzenia szkody przedsiębiorcy, utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, np. poprzez sprzedaż towarów poniżej ich kosztów wytworzenia, przekupstwo osoby pełniącej funkcje publiczną, prowadzenie reklamy sprzecznej z prawem np. reklamy napojów alkoholowych, dobrymi obyczajami lub reklamy uchybiającej godności człowieka.

Nieuczciwą konkurencję można pociągnąć do odpowiedzialności za stosowanie nagannych praktyk. Jeżeli zauważyłeś wymienione przez nas mechanizmy u swoich konkurentów - nie bądź bierny!


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Gdzie wykonać obdukcję?

Obdukcja Warszawa - obdukcję może wykonać jedynie lekarz medycyny sądowej. Prywatny gabinet lekarski to najszybsza metoda w tej kryzysowej sytuacji. Obdukcja to badanie sądowo-lekarskie wykonywane na polecenie sądu lub prokuratora przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sądowej, mające na celu stwierdzenie faktu wystąpienia na ciele osoby

Czytaj więcej...