Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Jak ustanowić prawne przedstawicielstwo

Napisane 14.11.2020 przez admin

Tagi: pełnomocnik prokura przedstawiciel reprezentowanie mocodawca

Polecane

Jak ustanowić pełnomocnika w firmie i w jakim zakresie może on nas reprezentować. Sprawdź jakie umocowania prawne mogą nam ułatwić pracę w firmie.

Przedstawicielstwo polega na tym, że inna osoba dokonuje czynności prawnej w naszym imieniu i na nasz rachunek. Czynność ta wywołuje skutki w naszej sferze prawnej, a nie w sferze prawnej naszego przedstawiciela. Aby tak się stało, pomiędzy nami a reprezentującą nas osobą musi istnieć tzw. umocowanie. Daje ono przedstawicielowi możliwość działania za nas. Umocowanie wynikać może z przepisów ustawy bądź z oświadczenia woli osoby, którą przedstawiciel ma reprezentować. Jeśli wynika z ustawy, mówimy o przedstawicielstwie ustawowym, jeśli natomiast jego podstawą jest oświadczenie woli podmiotu reprezentowanego, mamy do czynienia z pełnomocnictwem. W przypadku pełnomocnictwa osoba reprezentowana nosi nazwę mocodawcy, a osoba reprezentująca pełnomocnika. Aby być pełnomocnikiem, wystarczy mieć ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskać pełnomocnictwo. Może być ono udzielone w każdej formie, z wyjątkiem sytuacji, gdy: przepis szczególny wymaga określonej formy dla określonych rodzajów pełnomocnictw np. pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa, do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, pełnomocnictwo udzielone jest dla dokonania czynności prawnej, która według przepisów prawa powinna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności np. pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości. Pełnomocnictwo może mieć charakter pełnomocnictwa ogólnego, rodzajowego lub szczególnego. Pełnomocnictwo ogólne daje umocowanie do dokonywania przez pełnomocnika czynności zwykłego zarządu, np. do pobierania czynszu lub remontu kamienicy, ale nie daje umocowania do jej sprzedaży. Pełnomocnictwo rodzajowe daje umocowanie do dokonywania określonego rodzaju czynności, np. do zawierania umów o pracę w imieniu pracodawcy. Z kolei pełnomocnictwo szczególne obejmuje umocowanie do konkretnej, indywidualnej czynności prawnej, np. sprzedaży określonej nieruchomości. Umocowanie jest upoważnieniem dawanym pełnomocnikowi do działania w imieniu mocodawcy. Często zdarza się jednak, że pomiędzy pełnomocnikiem a mocodawcą istnieje jeszcze inna więź prawna, mocą której pełnomocnik nie tyle jest uprawniony, co zobowiązany do takiego działania. Więź ta stanowi tzw. stosunek podstawowy pełnomocnictwa. Może być nim np. umowa o pracę zobowiązująca pracownika-sprzedawcę do sprzedawania w imieniu pracodawcy rzeczy znajdujących się w sklepie. Taki pracodawca jest nie tylko uprawniony, ale również zobowiązany do dokonywania tych czynności.

Pełnomocnictwo łączne udziela kilku osobom równocześnie pełnomocnictwa. O tym czy mają działać oddzielnie czy też razem rozstrzyga treść pełnomocnictwa.

Polecane

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Księga wieczysta z dostępem online

Księga wieczysta to dowód osobisty nieruchomości z publicznym dostępem online. Prowadzone przez wyspecjalizowane wydziały sądów rejonowych, a mianowicie przez wydziały ksiąg wieczystych. Dla każdej nieruchomości prowadzi się oddzielną księgę wieczystą. Księga wieczysta składa się z czterech działów: dział pierwszy obejmuje oznaczenie

Czytaj więcej...