Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Inwestycja w akcje czy obligacje skarbowe?

Napisane 17.11.2020 przez admin

Tagi: obligacje skarbowe akcje obligacje korporacyjne oszczędzanie lokaty bank skarb państwa inwestowanie

Czy warto inwestować w obligacje skarbowe? Czym różnią się obligacje od akcji oraz obligacji korporacyjnych?

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa czyli emitenta, reprezentowany przez Ministra Finansów, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji - obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do określonego świadczenia - wykupu obligacji. Mówiąc obrazowo Skarb Państwa, sprzedając obligacje, pożycza w ten sposób od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie oraz zapłacić należne odsetki. Kwoty uzyskane ze sprzedaży obligacji przeznaczone są na finansowanie wydatków budżetu państwa. Corocznie ustawa budżetowa określa, jaka część wydatków w danym roku będzie sfinansowana ze sprzedaży obligacji skarbowych. Szczegółowe warunki każdej z emisji obligacji skarbowych opisane są w prospektach emisyjnych publikowanych przez Ministra Finansów i dostępnych w biurach maklerskich. Warto wiedzieć, że obligacje emitować może nie tylko Skarb Państwa, ale również przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną, gminy, związki międzygminne, a także miasto stołeczne Warszawa. Publiczna emisja obligacji jest jednym z popularnych sposobów zbierania środków na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Emitowanie obligacji z wyjątkiem obligacji Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego poddane jest szczegółowej regulacji prawnej w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Emisja obligacji (jeżeli odbywa się w drodze publicznej subskrypcji) oraz  obrót obligacjami odbywają się zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi ze względu na potrzebę ochrony inwestorów nabywających obligacje. Ponieważ obligacje skarbowe emitowane są przez Skarb Państwa, uważane są za bezpieczne papiery wartościowe. Dlatego też nie stosuje się do nich przepisów ustawy o obligacjach. Obligacje skarbowe reklamowane są jako papiery wartościowe dające posiadaczowi stały zysk z reguły oprocentowane są wyżej niż lokaty bankowe, bezpieczeństwo - dłużnikiem jest Skarb Państwa, który nie może ulec likwidacji ani zbankrutować oraz płynność - obligacje można bowiem sprzedać przed terminem wykupu, nie tracąc przy tym należnych odsetek. Obligacje skarbowe emitowane są obecnie jako obligacje 3-miesięczne lub 2, 3, 4, 6, 10, 12 - letnie. Różnica pomiędzy nimi polega na terminie wykupu oraz na sposobie oprocentowania. Obligacje oprocentowane są według stopy procentowej ustalanej na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Obligacje 3-letnie oprocentowane są według stopy zmiennej, w odrębnych okresach odsetkowych (np. 3-miesięcznych) w oparciu o wskaźnik średniej rentowności bonów skarbowych ustalany przed dniem, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy. Szczegółowy mechanizm ustalania wysokości oprocentowania obligacji opisany jest w prospekcie emisyjnym. Na rentowność obligacji wpływa więc wysokość oprocentowania indeksowana wzrostem inflacji oraz co ważne cena emisyjna obligacji. Wysokość należnych odsetek nalicza się bowiem od stałej wartości nominalnej obligacji, z reguły 100 zł, podczas gdy obligacje mogą być sprzedawane w cenie emisyjnej równej, wyższej lub  niższej od nominału. W ten sposób emitent może płynnie sterować popytem na obligacje - ustalając cenę emisyjną na poziomie niższym niż wartość nominalna obligacji, zwiększa ich rentowność, a co za  tym idzie atrakcyjność dla nabywców. Rentowność obligacji 3-letnich uzależniona jest od rentowności bonów skarbowych, ceny emisyjnej obligacji oraz sposobu reinwestowania odsetek po każdym okresie odsetkowym.  Jak kupić obligacje? Obligacje można kupić online na stronie internetowej obligacjeskarbowe.pl a także w punktach obsługi klienta (POK) większości biur maklerskich na terenie kraju. Posiadacze rachunków inwestycyjnych w biurze maklerskim mogą też kupić obligacje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Terminy sprzedaży obligacji są zamieszczone w prospekcie emisyjnym oraz publikowane na stronie obligacjeskarbowe.pl oraz w POK.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Uprawnienia komornika i firmy windykacyjnej

Sprawdź jakie uprawnienia ma komornik a jakie firma windykacyjna! Czy można przerwać egzekucję komorniczą, jak bronić się przed firmą windykacyjną?Komornicy sądowi działający przy sądach rejonowych zajmują się egzekwowaniem długów cywilnych pieniężnych i niepieniężnych oraz orzeczonych przez sąd kar pieniężnych i kosztów sądowych,

Czytaj więcej...