Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Gwarancja to prawo reklamacji

Napisane 13.11.2020 przez admin

Tagi: gwarancja reklamacja konsument prawo sprzedawca sklep

Jest to jedna z form ochrony interesów klienta dokonującego zakupu rzeczy, wynikająca z przepisów Kodeksu cywilnego. Nazywa się tak również dokument gwarantujący jakość sprzedawanego towaru, który wystawia sprzedawca (rzadziej) lub wytwórca (częściej). Wystawca, gwarant, jest na mocy tego dokumentu zobowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy, gdy z żądaniem takim wystąpi nabywca, którego w tej roli zwie się uprawnionym z gwarancji. Obowiązek taki trwa w okresie przewidzianym w gwarancji. Tylko wówczas, gdy w dokumencie gwarancyjnym tego nie określono, Kodeks cywilny przyjmuje, że zobowiązanie z tytułu gwarancji trwa 1 rok od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. W okresie obowiązywania gwarancji nabywca może korzystać także z uprawnienia wynikającego z tytułu rękojmi za wady. W takiej sytuacji wybiera on dla siebie korzystniejsze świadczenie. Jeśli rzecz objęta gwarancją obciążona jest wadą fizyczną, kupujący powinien dostarczyć ją do miejsca wskazanego w gwarancji na koszt  gwaranta lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzielaniu gwarancji. Uprawniony z gwarancji postępuje inaczej, jeśli  z okoliczności sprzedaży wynika, że rzecz powinna być naprawiona w miejscu, w którym znajdowała się w chwili ujawnienia wady (nie ma obowiązku dostarczenia sprzedawcy reklamowanego towaru o wadze powyżej 10 kg, o powierzchni przekraczającej 3 m2 oraz  urządzeń zainstalowanych na stałe). Gwarant może zrealizować swój obowiązek albo przez naprawę rzeczy, albo dostarczając towar nowy, wolny od wad. Wybór sposobu zrealizowania powinności wynikającej z gwarancji spoczywa na gwarancie, chyba że w umowie sprawę tę rozstrzygnięto w odmienny sposób. Bardzo często np. gwarant deklaruje wymianę rzeczy na nową dopiero po kilkukrotnej, nieskutecznej naprawie wadliwego towaru. Termin gwarancji w przypadku wymiany rzeczy lub dokonania w niej istotnej naprawy termin gwarancji biegnie na nowo od chwili przekazania naprawionej lub wymienionej rzeczy. W innych przypadkach (np. drobnych napraw) okres gwarancji przedłuża się jedynie o czas, gdy uprawniony z gwarancji nie mógł z rzeczy korzystać. Czas potrzebny gwarantowi do dokonania naprawy lub wymiany rzeczy na nową nie jest określony w kodeksie cywilnym, najczęściej także pomija się go w dokumencie gwarancyjnym. Jedyną wskazówką w tym zakresie, jaką zawiera kodeks cywilny, jest nakaz wykonania obowiązku wynikającego z gwarancji "w odpowiednim terminie". Istotne jest to, że w tym czasie gwarant odpowiada za ewentualne uszkodzenie lub utratę przekazanej mu rzeczy. Warunki gwarancji jakości nie mogą być sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego. Poza tym gwarant ma pełną swobodę kształtowania treści dokumentu gwarancyjnego. Przed zakupem towaru warto więc uważnie zapoznać się z warunkami gwarancji, gdyż z chwilą  kupna stają się one wiążące np. kontrowersyjny często zapis o dozwolonej liczbie napraw przed wymianą rzeczy na nową. Najczęściej występujące elementy karty gwarancyjnej to: określenie wystawcy (pieczęć i podpis), nazwa dokumentu (najczęściej: karta gwarancyjna, umowa  gwarancyjna itp.), nazwa sprzętu, którego dotyczy gwarancja (jego numer fabryczny, jeśli produkt go posiada), warunki gwarancji (najważniejsze dotyczą czasu obowiązywania umowy, liczby napraw poprzedzających wymianę towaru na nowy, maksymalnego terminu naprawy wad nie objętych gwarancją itp.), informacja o autoryzowanych punktach naprawy. Dostosowanie prawa polskiego do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej prawdopodobnie spowoduje zmianę warunków sprzedaży konsumenckiej. Odnosić się to może także do udzielania gwarancji. Pamiętaj, że kupując rzeczy używane, np. samochód, nie korzystasz z ochrony, jaką daje gwarancja jakości. Niższa cena takiego towaru najczęściej nie jest wystarczającą rekompensatą.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Dzicy lokatorzy eksmisja
Następny artykuł:Koncesja na alkohol i broń
Polecane

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Nowy i stary dowód osobisty, jakie abezpieczenia.

Dowód osobisty należy mieć od 18 lat, umożliwia on wejście w dorosłe życie, np. podejmowanie studenckich pożyczek lub kredytów.Zawartość dowodu osobistego  Dowód osobisty jest urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość, dane osobowe, a często także obywatelstwo posiadacza. Jako samodzielny, urzędowy dokument nie jest spotykany we

Czytaj więcej...