Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Egzekucja długu, komornik

Napisane 13.11.2020 przez admin

Tagi: dług egzekucja dłużnik wynagrodzenie komornik wierzyciel

Egzekucja długu przez komornika od osób fizycznych i firm. Pismo od komornika, co może zająć? Jak odzyskać dług z pomocą komornika?

Długiem jest zespół obowiązków jednej osoby względem drugiej, obejmujący powinność spełnienia świadczenia, które może mieć charakter pieniężny albo niepieniężny. Osoba, która ma obowiązek spełnienia świadczenia, jest dłużnikiem, natomiast osoba posiadająca prawo żądania spełniania świadczenia - wierzycielem. Jeżeli obowiązki dłużnika mają charakter majątkowy, wówczas jest to odpowiedzialność, która może być osobista lub rzeczowa. Odpowiedzialność osobista oznacza, że dłużnik odpowiada za spełnienie świadczenia całym swoim majątkiem, natomiast odpowiedzialność rzeczowa oznacza, że dłużnik za spełnienie świadczenia odpowiada tylko określonymi przedmiotami, np, ruchomością obciążoną zastawem, nieruchomością obciążoną hipoteką. Po stronie długu może występować więcej osób. Mogą to być dłużnicy solidarni, poręczyciele, którzy odpowiadają tak jak dłużnicy solidarni, oraz osoby, które przystąpiły do długu. O zakresie zobowiązania tych ostatnich rozstrzyga zawsze treść ich oświadczenia przystąpieniu. Dług może być przejęty przez osobę trzecią, która wstępuje w miejsce dłużnika, w następstwie czego dłużnik zostaje z długu zwolniony. Osoba trzecia może przejąć dług na podstawie umowy zawartej z wierzycielem za zgodą dłużnika albo na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem za zgodą wierzyciela. Wierzyciel może także złożyć oświadczenie którejkolwiek ze stron, jest ono jednak bezskuteczne, jeżeli nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Jeżeli dłużnik nie spełnia swoich obowiązków (świadczenia), wierzyciel może wystąpić przeciwko niemu na drogę sądową. Po uzyskaniu wyroku sądowego albo postanowienia zasądzającego i zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności przez sąd, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, wierzyciel może skierować do komornika albo sądu rejonowego (jako organu egzekucyjnego) wniosek o wszczęcie egzekucji celem wyegzekwowania od dłużnika zasądzonego świadczenia. Egzekucja polega najczęściej na uzyskaniu od dłużnika określonej sumy pieniędzy i wydaniu jej wierzycielowi. W tym celu komornik wzywa dłużnika do zapłaty zasądzonej na rzecz wierzyciela kwoty, a razie bezskuteczności wezwania dokonuje zajęcia dochodów dłużnika, np. wynagrodzenia za pracę, z umowy zlecenia, z umowy o dzieło, emerytury, renty, rachunków bankowych, które poza kwotą wolną od zajęcia będą przekazywane komornikowi lub wierzycielowi. W tym celu może również zająć ruchomości, nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego należące do dłużnika, które następnie sprzedaje, a z uzyskanej sumy zaspokaja roszczenia wierzyciela. Komornik może również odebrać dłużnikowi pieniądze, które ten posiada, jednak nie wolno mu stosować w tym celu środków przymusu fizycznego. Wypadkach przewidzianych przez prawo wierzyciel nie może dochodzić od dłużnika spełnienia świadczenia na drodze sądowej, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym. Mamy wówczas do czynienia z zobowiązaniem naturalnym, tj. istnieje dług, ale bez odpowiedzialności dłużnika. Mimo że wierzyciel nie może dochodzić spełniania świadczenia przez dłużnika, gdy ten świadczenie spełni dobrowolnie, nie może żądać jego zwrotu. Zobowiązaniami naturalnymi są: zobowiązania, w których roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu, zobowiązania z gry i zakładu, chyba że gra lub zakład były prowadzone na podstawie zezwolenia właściwego organu państwowego, .obowiązania, w których spełniania świadczenia nie można wymusić, ale jego spełnienie czyni zadość zasadom współżycia np. dostarczenie środków utrzymania krewnym lub bliskim, którym me przysługują roszczenia alimentacyjne, wyposażenie dzieci przez rodziców, ofiarowanie prezentów z okazji ślubu, świąt albo na cele społeczne. Jeżeli roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu, dłużnik, aby uchylić się od odpowiedzialności, musi w toku procesu o to roszczenie zgłosić zarzut przedawnienia. Gdy tego nie uczyni, sąd zasądzi dochodzone przez wierzyciela roszczenie, gdyż obecnie sąd nie uwzględnia przedawnienia z urzędu, lecz tylko na zarzut.

Bezskuteczne egzekucja należności? Sprzedaj wierzytelności firmie windykacyjnej. Masz długi, ogłoś upadłość konsumencką!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Zakup nieruchomości od gminy

Jak kupić nieruchomości sprzedawane przez gminę? Sprawdź gdzie szukać takich ogłoszeń i jak składać oferty!Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności np. grunty, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią

Czytaj więcej...