Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Cesja wierzytelności, jak działa?

Napisane 14.11.2020 przez admin

Tagi: cesja umowa cywilnoprawna wierzytelności cedent kancelaria

Co to jest cesja wierzytelności i jak działa? Cesja czyli "przelew" praw z jednej osoby na drugą. Jak wygląda poprawna cesja?

Cesja jest słowem pochodzenia łacińskiego i w języku prawniczym jej odpowiednikiem jest przelew. Kodeks cywilny reguluje zarówno przelew wierzytelności, jak i wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela (tzw. cessio legis). Przelew wierzytelności jest umową i polega na przeniesieniu przez wierzyciela - cedenta, na nabywcę - cesjonariusza wierzytelności przysługującej mu wobec dłużnika. Wierzyciel może tego  dokonać bez zgody dłużnika, chyba że inaczej się umówili lub fakt ten pozostaje w sprzeczności z ustawią lub właściwościami zobowiązania np. wierzytelności o charakterze osobistym. Umowa przelewu może być zawarta w dowolnej formie, jednak jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, to i przelew powinien być stwierdzony w takiej formie. Skutkiem przelewu jest to, że wierzytelność przechodzi na nabywcę, a zbywca zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego z dłużnikiem. Wszystkie inne elementy tego stosunku pozostają bez zmian. Ponieważ przelew może być dokonany bez wiedzy dłużnika, mogą powstać problemy ze spełnieniem świadczenia do rąk osoby, która przelała już swą wierzytelność, o czym dłużnik nie wiedział. Jeżeli tak  było, to spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela jest skuteczne w stosunku do tego, kto nabył wierzytelność. Obowiązek zawiadomienia o przelewie spoczywa na zbywcy wierzytelności, choć jeżeli dłużnik dowiedział się o tym z innego źródła, to i tak jest obowiązany spełnić świadczenie do rąk  nowego wierzyciela (nabywcy wierzytelności - cesjonariusza). W pewnym sensie może dojść do odwrotnej sytuacji: dłużnik spełnia świadczenie do "rąk nowego" wierzyciela (nabywcy wierzytelności), a później okazuje się, że przelew był nieważny. Wówczas spełnienie takiego świadczenia ma skutek w stosunku do osoby, która zbyła wierzytelność, pod tym wszakże warunkiem, że dłużnik wcześniej został  pisemnie zawiadomiony o przelewie przez zbywcę, a sam nie wiedział o podstawie nieważności przelewu. Można zatem stwierdzić, że w zasadzie ustawodawca chroni dłużnika działającego w dobrej wierze. Zasadniczą kwestią w omawianych wyżej przypadkach jest wiedza dłużnika o dokonanym przelewie oraz otrzymanie o tym zawiadomienia. W interesie  więc także dłużnika jest to, że gdy tylko otrzyma on wiadomość  o przelewie, powinien zażądać od swego pierwotnego wierzyciela zawiadomienia na piśmie o dokonaniu przelewu. To sprawi, że będzie wiedział, kto jest upoważniony do odbioru jego świadczenia, i będzie chroniony przez prawo w przypadku komplikacji związanych z ważnością samego przelewu. Od samego przelewu trzeba odróżnić ponadto stosunek łączący zbywcę i nabywcę wierzytelności. Mianowicie zbywca jest odpowiedzialny za to, że wierzytelność mu przysługuje, a za wypłacalność dłużnika ponosi odpowiedzialność tylko o tyle, o ile ją przyjął. Pamiętaj, że przepisów o przelewie nie stosuje się do dokumentów zbywanych przez indos, a więc weksli i czeków. Drugą instytucją regulowaną przez Kodeks cywilny, a związaną  z cesją jest tzw. cessio legis. W tym przypadku osoba trzecia spłacająca wierzyciela nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości  dokonanej zapłaty. Poprzez spłacenie wierzyciela osoba trzecia  wstępuje w jego prawa, przejmując wierzytelność ze wszystkimi istniejącymi przywilejami, np. zabezpieczeniami. Wstąpienie osoby trzeciej w prawa wierzyciela może być skutkiem umowy zawartej z wierzycielem lub dotychczasowym dłużnikiem (czego kodeks nie normuje, ponieważ jest to dopuszczalne zgodnie ze swobodą umów) lub z mocy ustawy (np. art. 828 k.c.). W zasadzie osoba trzecia może niemal zawsze spełnić świadczenie za dłużnika, a jeżeli jest to wierzytelność pieniężna (już wymagalna), wierzyciel musi przyjąć takie świadczenie. Jeżeli osoba trzecia spełnia świadczenie zamiast dłużnika (wtedy  zobowiązanie wygasa), uzyskuje ona roszczenie przeciwko dłużnikowi o zwrot tego, co za niego świadczyła. Ma to jednak niekiedy ujemne strony dla osoby trzeciej i właśnie poprawieniu jej sytuacji służy instytucja cessio legis.

Pobierz wzór cesji czyli umowy cywilnoprawnej z działu wzory dokumentów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Inwestycja w akcje czy obligacje skarbowe?

Czy warto inwestować w obligacje skarbowe? Czym różnią się obligacje od akcji oraz obligacji korporacyjnych?Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa czyli emitenta, reprezentowany przez Ministra Finansów, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji - obligatariusza i zobowiązuje

Czytaj więcej...