Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Cesja wierzytelności, jak działa?

Napisane 14.11.2020 przez admin

Tagi: cesja umowa cywilnoprawna wierzytelności cedent kancelaria

Polecane

Co to jest cesja wierzytelności i jak działa? Cesja czyli "przelew" praw z jednej osoby na drugą. Jak wygląda poprawna cesja?

Cesja jest słowem pochodzenia łacińskiego i w języku prawniczym jej odpowiednikiem jest przelew. Kodeks cywilny reguluje zarówno przelew wierzytelności, jak i wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela (tzw. cessio legis). Przelew wierzytelności jest umową i polega na przeniesieniu przez wierzyciela - cedenta, na nabywcę - cesjonariusza wierzytelności przysługującej mu wobec dłużnika. Wierzyciel może tego  dokonać bez zgody dłużnika, chyba że inaczej się umówili lub fakt ten pozostaje w sprzeczności z ustawią lub właściwościami zobowiązania np. wierzytelności o charakterze osobistym. Umowa przelewu może być zawarta w dowolnej formie, jednak jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, to i przelew powinien być stwierdzony w takiej formie. Skutkiem przelewu jest to, że wierzytelność przechodzi na nabywcę, a zbywca zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego z dłużnikiem. Wszystkie inne elementy tego stosunku pozostają bez zmian. Ponieważ przelew może być dokonany bez wiedzy dłużnika, mogą powstać problemy ze spełnieniem świadczenia do rąk osoby, która przelała już swą wierzytelność, o czym dłużnik nie wiedział. Jeżeli tak  było, to spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela jest skuteczne w stosunku do tego, kto nabył wierzytelność. Obowiązek zawiadomienia o przelewie spoczywa na zbywcy wierzytelności, choć jeżeli dłużnik dowiedział się o tym z innego źródła, to i tak jest obowiązany spełnić świadczenie do rąk  nowego wierzyciela (nabywcy wierzytelności - cesjonariusza). W pewnym sensie może dojść do odwrotnej sytuacji: dłużnik spełnia świadczenie do "rąk nowego" wierzyciela (nabywcy wierzytelności), a później okazuje się, że przelew był nieważny. Wówczas spełnienie takiego świadczenia ma skutek w stosunku do osoby, która zbyła wierzytelność, pod tym wszakże warunkiem, że dłużnik wcześniej został  pisemnie zawiadomiony o przelewie przez zbywcę, a sam nie wiedział o podstawie nieważności przelewu. Można zatem stwierdzić, że w zasadzie ustawodawca chroni dłużnika działającego w dobrej wierze. Zasadniczą kwestią w omawianych wyżej przypadkach jest wiedza dłużnika o dokonanym przelewie oraz otrzymanie o tym zawiadomienia. W interesie  więc także dłużnika jest to, że gdy tylko otrzyma on wiadomość  o przelewie, powinien zażądać od swego pierwotnego wierzyciela zawiadomienia na piśmie o dokonaniu przelewu. To sprawi, że będzie wiedział, kto jest upoważniony do odbioru jego świadczenia, i będzie chroniony przez prawo w przypadku komplikacji związanych z ważnością samego przelewu. Od samego przelewu trzeba odróżnić ponadto stosunek łączący zbywcę i nabywcę wierzytelności. Mianowicie zbywca jest odpowiedzialny za to, że wierzytelność mu przysługuje, a za wypłacalność dłużnika ponosi odpowiedzialność tylko o tyle, o ile ją przyjął. Pamiętaj, że przepisów o przelewie nie stosuje się do dokumentów zbywanych przez indos, a więc weksli i czeków. Drugą instytucją regulowaną przez Kodeks cywilny, a związaną  z cesją jest tzw. cessio legis. W tym przypadku osoba trzecia spłacająca wierzyciela nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości  dokonanej zapłaty. Poprzez spłacenie wierzyciela osoba trzecia  wstępuje w jego prawa, przejmując wierzytelność ze wszystkimi istniejącymi przywilejami, np. zabezpieczeniami. Wstąpienie osoby trzeciej w prawa wierzyciela może być skutkiem umowy zawartej z wierzycielem lub dotychczasowym dłużnikiem (czego kodeks nie normuje, ponieważ jest to dopuszczalne zgodnie ze swobodą umów) lub z mocy ustawy (np. art. 828 k.c.). W zasadzie osoba trzecia może niemal zawsze spełnić świadczenie za dłużnika, a jeżeli jest to wierzytelność pieniężna (już wymagalna), wierzyciel musi przyjąć takie świadczenie. Jeżeli osoba trzecia spełnia świadczenie zamiast dłużnika (wtedy  zobowiązanie wygasa), uzyskuje ona roszczenie przeciwko dłużnikowi o zwrot tego, co za niego świadczyła. Ma to jednak niekiedy ujemne strony dla osoby trzeciej i właśnie poprawieniu jej sytuacji służy instytucja cessio legis.

Pobierz wzór cesji czyli umowy cywilnoprawnej z działu wzory dokumentów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Rękojmia z tytułu wad towaru
Następny artykuł:Jak załatwić rozwód?

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Jak działa prawo autorskie

Prawo autorskie to zbiór przepisów regulujących jedną z ważniejszych dziedzin prawa własności intelektualnej. Ochroną prawnoautorską objęte są jedynie te wytwory intelektu człowieka, które spełniają przesłanki "utworu".Definicję tego pojęcia zawiera art. 1 ust.1 prawa autorskiego, który stanowi, że "Przedmiotem prawa autorskiego jest

Czytaj więcej...